Logo

Protokół z II sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec

2018-12-31 07:45:54

PROTOKÓŁ NR II/2018 POSIEDZENIA RADY GMINY NOZDRZEC Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU

Rada Gminy w Nozdrzcu liczy 15 Radnych. Obecnych na sesji, wg załączonej listy obecności, było 15 Radnych. Obrady prowadził Adrian Skubisz – Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu Sesja trwała od godziny 9.00 do godziny 13.20 W sesji uczestniczyli; Stanisław Żelaznowski – wójt gminy Nozdrzec Agnieszka Baran – sekretarz gminy Stanisław Gierula - skarbnik gminy Po otwarciu sesji, w imieniu własnym i radnych przewodniczący powitał członków rady powiatu Mieczysława Barcia i Zdzisława Gładysza. Pogratulował im wyboru oraz i wyraził nadzieję na dobrą współpracę dla dobra gminy. Powitał też sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wójta, sekretarz i skarbnika gminy. Na podstawie podpisanej listy obecności przewodniczący stwierdził, iż rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Wójt Stanisław Żelaznowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W głosowaniu wniosek został przyjęty. Przewodniczący poddał głosowaniu projekt porządku obrad, w brzmieniu:
 1. Przyjęcie protokołu sesji z 19 listopada br.
 2. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 3. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019,
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki,
 • ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.
Radni nie zgłosili wniosków w tej sprawie. W głosowaniu, porządek II sesji został jednomyślnie zatwierdzony w brzmieniu zaproponowanym przez przewodniczącego. Następnie Bogusława Wójcik odczytała protokół I sesji z dnia 19 listopada br. Radni nie zgłosili wniosków. Protokół został przyjęty jednomyślnie. Wójt Gminy Stanisław Żelaznowski przedstawił: Informację o realizacji uchwał ostatniej sesji, Informację dotyczącą bieżącej działalności. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji. Podjęcie uchwał.
 1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy – Stanisław Gierula, omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018. Wprowadził również dodatkowe zmiany (wynikłe z bieżącej działalności gminy, od czasu opracowania przesłanego radnym projektu uchwały). Radni nie zgłosili wniosków w sprawie projektu uchwały Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 została przyjęta głosami: za -15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.
W związku z objęciem stanowiska wójta gminy Nozdrzec przez pana Stanisława Żelaznowskiego, rada winna ustalić wynagrodzenie. Obliguje do tego ustawa o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie rady ministrów w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
 1. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Kurdziel przedstawił wniosek wypracowany przez komisje; ustalenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4 200,00 zł. Wniosek został przyjęty. Przegłosowano: za -14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Radni nie zgłosili innych wniosków w sprawie projektu uchwały. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Nozdrzec została przyjęta głosami: za -15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu
 1. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019.
Skarbnik Gminy – Stanisław Gierula, omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019, Radny Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o obniżenie stawki dla autobusów w pkt:
 1. a) z kwoty 1968,37 do 1000,00 oraz w pkt. b) z kwoty 2488,56 do kwoty 1500,00.
Głosowanie wniosku: Za -5, przeciw – 7, wstrzymujących się – 2. Stanisław Potoczny wystąpił z wnioskiem o pozostawienie wszystkich stawek bez zmian tzn. takie jak w 2018 r. Głosowanie wniosku: Za -11, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019 została przyjęta głosami: za -14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Karta imiennego głosowania w załączeniu
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – omówił skarbnik gminy Stanisław Gierula.
Z uwagi na drastyczny wzrost stawki opłat, będący dużym obciążeniem dla mieszkańców, Stanisław Szpiech wystąpił z wnioskiem o unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego. Zbigniew Szpiech zwrócił uwagę aby firma wywiązywała się z umowy by zabierali zalegające śmieci. Sekretarz poinformowała, że urząd każdorazowo interweniuje w tej sprawie. W przyszłości egzekwowane będą kary umowne za nieterminowość. Krzysztof Kurdziel zaproponował porozumienie gmin i utworzenie zakładu gospodarki komunalnej odpadami na terenie gminy Nozdrzec. Dyrektor ZGK wyjaśnił, że gminne zakłady komunalne zostały wykluczone z udziału w gospodarce śmieciowej. Marian Zabój wystąpił z wnioskiem o ustalenie stawek na pół roku. Grażyna Gładysz poparła wniosek Mariana Zaboja. Zasady ogłaszania przetargów i związanych z tym terminów wyjaśnił pracownik Andrzej Kłak. Stanisław Szpiech złożył wniosek o  przyjęcie zaproponowanych stawek przy jednoczesnym rozpisaniu kolejnego przetargu, co pozwoli na zabezpieczenie środków w budżecie. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem (za – 3, wstrzymujących – 2, przeciw – 9) Z kolejnym wnioskiem wystąpił Zbigniew Szpiech o nieustalanie stawki i rozpisanie nowego przetargu. Wniosek przyjęto: za – 12 , wstrzymujących – 1, przeciw – 2 Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość odrzucona: za - 0, wstrzymujących – 0, przeciw – 15. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu przedstawiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
W trakcie oczekiwania na pracownika urzędu odpowiedzialnego merytorycznie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tego projektu. Przewodniczący rady poinformował i zarazem przeprosił radnych, że musi opuścić salę narad i przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Potocznemu. Krzysztof Kurdziel podziękował przewodniczącemu za poświęcenie swojego czasu i zainteresowanie problemem drogi Sołectwa Ujazdy, Ryta Górka w miejscowości Ryta Górka. W związku z tym, że radni nie zgłosili wniosków przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/14/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu. Została przyjęta głosami: za - 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej. Została przyjęta głosami: za - 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/16/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze. Została przyjęta głosami: za - 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/17/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec. Została przyjęta głosami: za - 14, wstrzymujących – 0, przeciw – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
Zbigniew Szpiech poinformował, by być ostrożnym przy przyjmowaniu takich działek ponieważ trudno znaleźć nabywcę. Stanisław Szpiech stwierdził, że działki takie stanowią pewną wartość i w niektórych przypadkach należy je przyjmować. Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec. Została przyjęta głosami: za - 7, wstrzymujących – 4, przeciw–3. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
Radny Zabój wystąpił z wnioskiem, by na przyszłość jeżeli ktoś chce przekazać darowiznę na rzecz gminy w częściach niewydzielonych, dokonać podziału geodezyjnego na koszt zbywającego. Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec. Została odrzucona głosami: za - 0, wstrzymujących – 5, przeciw – 9. Karta imiennego głosowania w załączeniu. Po 10 minutowej przerwie przystąpiono do kolejnego projektu uchwały.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Małgorzata Szewczyk pracownik urzędu.
Zygmunt Wawczak stwierdził, że właścicielka chce obciążyć gminę kosztami. Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec. Została odrzucona głosami: za - 0, wstrzymujących – 2, przeciw – 12. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran. Wyjaśnień udzieliła Małgorzata Szewczyk pracownik urzędu.
Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła. Została przyjęta głosami: za - 11, wstrzymujących – 3, przeciw – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki omówiła sekretarz gminy Agnieszka Baran.
Zbigniew Szpiech stwierdził, że przyjęcie tej darowizny jest zasadne. Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki. Została przyjęta głosami: za - 14, wstrzymujących – 0, przeciw -0. Karta imiennego głosowania w załączeniu.
 1. Projekt w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu przedstawił skarbnik gminy Stanisław Gierula. Szczegółowych wyjaśnień udzielił dyrektor ZGK Jan Bobola.
Krzysztof Kurdziel wystąpił z wnioskiem o pozostawienie opłat na poziomie 2018 roku. Radni nie zgłosili wniosków i przystąpiono do głosowania. Uchwala Nr II/23/2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu. Została przyjęta głosami: za - 11, wstrzymujących – 3, przeciw – 0. Karta imiennego głosowania w załączeniu. Kolejnym punktem było podjęcie wniosków. Grażyna Gładysz wystąpiła z wnioskiem o utworzenie przed urzędem gminy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych oraz o „odsłonięcie” lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Stanisław Szpiech poruszył problem komunikacji Wesoła – Rzeszów. PKS od grudnia zawiesza wszystkie kursy na tej trasie. Będzie to dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Prosi też o sukcesywne odśnieżanie dróg dojazdowych do domów. Krzysztof Kurdziel wnioskuje o rozważenie możliwości przekazania drogi Harendarskiej w użyteczność powiatu. Marian Zabój wnioskuje o ocenę radcy prawnego w sprawie łączenia funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej z funkcją sołtysa. Krzysztof Zawadzki pyta o kursowanie promu, proponuje przekazać go w zarząd powiatu. Wnioskuje również o dokonanie przeglądu dróg po tym kątem. Zbigniew Szpiech wnioskuje o wycięcie gałęzi przy drogach Grażyna Gładysz zapytała o zasady kategoryzacji dróg na terenie gminy. Wójt Stanisław Żelaznowski ustosunkował się do zgłoszonych wniosków. Temat dróg gminnych wyjaśnił skarbnik Stanisław Gierula. Stanisław Szpiech wnioskował, aby dwa razy w miesiącu były oczyszczane przystanki. Odpowiedział również na wniosek Mariana Zaboja, który dotyczył Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; ustawa o samorządzie gminnym nie zabrania łączenia tych funkcji, Powołał się na opracowanie wydawnictwa samorządowego „Wspólnota”. Wiceprzewodniczący przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych do 19 grudnia br. W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku chętnych do zabrania głosu wiceprzewodniczący rady zakończył obrady II, sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec.  

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Bogusława Wójcik

 
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/12/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/12/2018
Data ostatniej aktualizacji 31/12/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-12-31 07:45:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-31 07:45:38 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-31 07:44:34 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-31 07:42:07 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-31 07:41:53 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-12-28 15:12:08 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 28/12/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 28/12/2018
Data ostatniej aktualizacji 31/12/2018
Liczba wyświetleń