LogoLogo

Przetargi nieograniczone na nieruchomości z 22 sierpnia 2017 r.

22/08/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 września 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych. Cena wywoławcza wynosi 3.240,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 3.371,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 2.430,00 zł +23% podatek VAT, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 29.900,00 zł wadium w kwocie 5.900,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł

Działka nr 650-udział ¼ część o pow. 0,23 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00021489/8,w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi: 35.438,00 zł, wadium w kwocie 6.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 360,00 zł.

 

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 września 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na następujące nieruchomości:

Działka niezabudowana nr 53 o pow. 0,1184 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.397,00 zł , wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024874/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 773,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Działka niezabudowana nr 479 o pow. 0,1395 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.540,00 zł, wadium w kwocie 300,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 480 o pow. 0,1326 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 1.473,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Działka niezabudowana nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 3.260,00 zł ,wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Działka niezabudowana nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.366,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 468 o pow. 0,2509 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi: 2.610,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Działka niezabudowana nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych cena wywoławcza wynosi: 3.815,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 18 września 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 22.08.2017 r. do 22.09.2017 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/08/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/08/2017
Data ostatniej aktualizacji 22/08/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-08-22 14:18:07 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/08/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/08/2017
Data ostatniej aktualizacji 22/08/2017
Liczba wyświetleń