LogoLogo

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

14/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

 1. nr 2135, o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 51.632,00 zł, wadium wynosi 10.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 520,00 zł,
 2. nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00024871/4, cena nieruchomości wynosi 15.301,00 zł, (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł,
 3. nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8, cena nieruchomości wynosi 10.428,00 zł., (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 110,00 zł,
 4. nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren lasów i rolniczy księga wieczysta KS1B/00062740/5, cena nieruchomości wynosi 1.442,00 zł., wadium wynosi 280,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł
 5. nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 1.442,00 zł, wadium wynosi 280,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 6. nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta  KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 1.495,00 zł, wadium wynosi 280,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł
 7. nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 12.312,00 zł, wadium wynosi 2.400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
 8. nr 2387 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00061733/6. Cena nieruchomości wynosi 1.401,00 zł, wadium wynosi 280,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 9. nr 4202/1 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 9.039,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 1.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł,
 10. nr 4202/3 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 5.320,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł,
 11. nr 5155 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00062264/4. Cena nieruchomości wynosi 4.064,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł
 12. nr 5157/2 o pow. 0,13 ha, położona w Wesołej, niezabudowana teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00062264/4, cena nieruchomości wynosi 5.463,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł,
 13. nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 17.754,00 zł.(w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 3.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł,
 14. nr 10493/2 o pow. 0,07 ha, położona w Wesołej, niezabudowana teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 3.694,00 zł.(w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 700,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 15. nr 7160 o pow. 0,09 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 4.698,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 900,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.

Wadium należy uiścić do 13 maja 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
  w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 14.04.2021 r. do 18.05.2021 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl  i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 14/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-14 08:59:35 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 14/04/2021
Liczba wyświetleń