LogoLogo

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

  • nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena wywoławcza wynosi 17.780,00 zł (w tym 23 % podatek VAT – w kwocie 3.325,00 zł), wadium wynosi 3.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł,
  • nr 2800 o pow. 0,1300 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wynosi 11.813,00 zł (w tym 23% podatek VAT – kwocie 2.209,00 zł), wadium wynosi 2.300,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł.
  • nr 623 o pow. 0,1513 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wynosi 13.939,00 zł. (w tym 23% podatek VAT – w kwocie 2.607,00 zł), wadium wynosi 2.700,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 140,00 zł,
  • nr 2022/2 o pow. 0,3101 ha, położona w Nozdrzcu, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00070886/9. Cena wywoławcza wynosi 35.458,00 zł (w tym 23% podatek VAT – w kwocie 6.630,00 zł), wadium wynosi 7.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 360,00 zł,
  • nr 8580 o pow. 0,2100 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena wywoławcza wynosi 7.763,00 zł (w tym 23 % podatek VAT – w kwocie 1.452,00 zł) wadium wynosi 1.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 80,00 zł,

Wadium należy uiścić do 5 stycznia 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 25.11.2021 r. do 11.01.2022 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-11-26 13:56:27 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-25 12:47:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/11/2021
Liczba wyświetleń