LogoLogo

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem starej szkoły

06/04/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 12 maja 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem starej szkoły, będącej własnością Gminy Nozdrzec.

  • Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie, urządzona jest księga wieczysta KS1B/00020769/8, położona w Hucie Poręby, cena wywoławcza 219.212,00 zł, wadium w kwocie 22.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 2.200,00 zł.

Wadium należy uiścić do 7 maja 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, w tytule: „przetarg na działkę nr…”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

-podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty, w okresie od 06.04.2020 r do 12.05.2020 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 15/05/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-05-15 10:42:53 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-05-15 10:42:09 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 15/05/2020
Liczba wyświetleń