LogoLogo

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/03/2019

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 29 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VI sesji z 13 lutego 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2018 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Statutu Gminy Nozdrzec,
 • wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach do rad sołeckich,
 • wskazania Radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad sołeckich,
 • zawarcia porozumienia z Powiatem Brzozowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Brzozowski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie,
 • projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec,
 • uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2019 roku,
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • uchylenia uchwały Nr XXV/322/2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 9”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

 

 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 27/03/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-03-27 18:09:27 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-03-27 18:08:08 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 27/03/2019
Liczba wyświetleń