LogoLogo

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

02/06/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że przystępuje się do wyboru:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 217); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639 ze zm.).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r. Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.(Odpowiednio) właściwy Komendant Wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Wzory dokumentów tj. Karta zgłoszenia Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, Lista osób udzielających poparcia dostępne są w Urzędzie Gminy Nozdrzec w dniach i godzinach pracy urzędu (II piętro pokój nr 33).

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy Nozdrzec, II piętro, pokój nr 33 i sekretariat w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:30

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/06/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 05/06/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-06-05 12:50:29 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-06-05 12:49:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-06-02 16:26:01 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-06-02 16:21:39 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/06/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 05/06/2023
Liczba wyświetleń