Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 3962 R-IVa-0,25

R-IVb-0,07

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 112,70
Wesoła 6892 R-IVa-0,14

R-IVb-0,14

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 42,38
Wesoła 9828 R-IVa-0,01

R-IVb-0,22

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,46
Wesoła 6533 R-IVa-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,76
Wesoła 9035 R-IVa-0,38 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 141,93
Wesoła 10134 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,47
Wesoła 10137 R-V-0,33 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,47

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 grudnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.11.2019 r. do 04.12. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

  • 13/11/2019 o 13:06 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 13/11/2019 o 13:06 przez Agnieszka Baran