Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 października 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12

R-IVb-0,27

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,36
Izdebki 2525 R-IVa-0,58 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 216,64
Izdebki 5576/2 R-IVa-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,29
Izdebki 5559 R-IVa-0,31 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 115,79

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 30 października 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 09.10.2019 r. do 30.10. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

  • 09/10/2019 o 12:32 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 09/10/2019 o 12:32 przez Agnieszka Baran