LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

30/05/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w dniu 4 lipca 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3(sala narad) na następujące nieruchomości

Udział w wysokości ¼ części w działce nr 650 o pow. 0,23 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, położonej w miejscowości Wesoła -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 50.625,00 zł
wadium w kwocie 10.000,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 510,00 zł

Działka nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 29.900,00 zł
wadium w kwocie 4.000,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.600,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.745,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2768 o pow. 0,3365 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.300,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2922 o pow. 0,1995 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
i istniejących lasów

cena wywoławcza wynosi: 2.420,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 2.700,00 zł +23% podatek VAT
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 29 czerwca 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów o/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 30.05.2017r do 04.07.2017 r., na stronie internetowej http://www.nozdrzec.bip.gmina.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/05/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/05/2017
Data ostatniej aktualizacji 30/05/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-05-30 13:55:03 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/05/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/05/2017
Data ostatniej aktualizacji 30/05/2017
Liczba wyświetleń