Logo

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2019-10-25 07:35:15

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 czerwca 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 2 września 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2019 r.
 9. Informacja o złożonych interpelacjach.
 10. Wybór ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r. a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników, b) wybór Komisji Skrutacyjnej, c) głosowanie,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, b) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023, c) rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, e) Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,| f) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu, g) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 15”, h) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „NOZDRZEC 12”, i) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2812 z obrębu ewidencyjnego 0003 o powierzchni 0,1306 ha położonej w miejscowości Izdebki, ł) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara, m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara, n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno, o) uchwalenia Statutu Gminy Nozdrzec, p) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, r) określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie.
  Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2019
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-10-25 14:10:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-10-25 14:10:25 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-10-25 13:46:36 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-10-25 07:36:14 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-10-25 07:35:15 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 25/10/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 25/10/2019
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2019
Liczba wyświetleń