LogoLogo

XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

12/03/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 16 marca 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 lutego 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 23 lutego 2021 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec z działalności w 2020 r.
 11. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2021 rok.
 12. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021:

a) przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2021,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021,

c) opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec,

d) autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu budżetu,

e) zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem uchwały,

g) głosowanie uchwały.

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025:

a) przedstawienie projektu uchwały WPF Gminy Nozdrzec,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF na lata 2021-2025,

c) opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,

d) autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,

e) zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem uchwały,

g) głosowanie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach,

2) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2021 roku,

3) zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nozdrzec,

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

5) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,

6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wyręby,

7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,

8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,

9) zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach,

10) zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

11) uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Wołodź 4”,

 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał XXVI sesja (*.zip)

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/03/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-03-12 08:41:13 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-03-12 08:41:05 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/03/2021
Liczba wyświetleń