LogoLogo

Zapytanie cenowe na „Odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nozdrzec w 2021 r.”

20/07/2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonania zamówienia obejmującego wykonanie usługi „Odbioru, pakowania, transportu  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nozdrzec w 2021 r.”

Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 44,00 Mg

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 • Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224.
 • Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.
 • Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Elżbieta Gierula, tel.: 13 4398020, wewn. 30, e-mail: srodowisko@nozdrzec.pl, w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7:30 a 16:30 (środa), 7:30 a 14:30 (piątek).

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2021 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena brutto (C) – 60 pkt

–  Cena wyliczona wg wzoru:

C = Najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert/ cena brutto oferty ocenianej x 60 pkt

Dodatkowo:

2. Doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań polegających na opracowaniu dokumentów potwierdzających, że zadanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi azbestu i jego usuwania (A) – max. 10 pkt.

3. Doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadania „odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” (D) – max. 10 pkt.

4. Pozacenowe kryterium: termin realizacji zamówienia określony w dniach od daty podpisania umowy (R) – max. 20 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.

P = C + A+ D+R, gdzie:

P – łączna liczba punktów

C – liczba punktów w kryterium: Cena

A – liczba punktów w kryterium: doświadczenie wykonawcy w opracowaniach dokumentów potwierdzających, że zadanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi azbestu i jego usuwania,

D – liczba punktów w kryterium: doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadania „odbiór, pakowanie, transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”,

 R – liczba punktów w kryterium: termin realizacji zamówienia określony w dniach od daty podpisania umowy.

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów spełniającą warunki określone w ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres Wykonawcy,
 • ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym,
 • cenę ofertową (netto oraz brutto),
 • termin wykonania zamówienia,
 • termin ważności oferty,
 • inne wymagane informacje i dokumenty,
 • warunki gwarancji (jeżeli dotyczy),
 • dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej,
 • datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy,

Termin składania ofert upływa 27 lipca 2021 r o godz. 10oo

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec”,

– za pośrednictwem faksu: 13 4398170,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej srodowisko@nozdrzec.pl lub ugn@nozdrzec.pl

Forma składania oferty: na piśmie/w formie pisemnej.

Art.  78.  KC

§  1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 134398020, wew. 48;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, pakowanie, transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nozdrzec w 2021 r”, numer sprawy: IKŚR.6232.15.2021
 • prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 20/07/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-20 15:09:51 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-20 14:59:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-20 14:56:47 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 20/07/2021
Liczba wyświetleń