LogoLogo

ZARZĄDZENIE NR 36/2015

03/11/2016

ZARZĄDZENIE NR 36/2015

WÓJTA GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.. zm.) oraz § 20 ust. 1 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

zarządzam, co następuje:

  • 1

Ustalam termin przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Nozdrzec na niedzielę 17 maja 2015 r. w godzinach od 8.30 do 13.30.

  • 2

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich ustalam:

  1. Kalendarz wyborczy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór listy osób popierających kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.Wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.Wzór zgłoszenia kandydata na członka rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6.Wzór oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na sołtysa stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7.Wzór oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na członka rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8.Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

  • 3

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Nozdrzec wyborów sołtysów i rad sołeckich odrębnymi zarządzeniami zostaną powołane: gminna komisja wyborcza i  obwodowe komisje wyborcze. Zadania i sposób powołania komisji określone są w statutach sołectw.

 

  • 4

1.Gminna Komisja Wyborcza używać będzie pieczęci okrągłej o treści: Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu.

2.Obwodowe komisje wyborcze używać będą pieczątek okrągłych o treści:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  (nr obwodu) w (nazwa sołectwa).

  • 5

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec.

  • 6

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 – kalendarz wyborczy PDF

Załącznik nr 2 – oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego DOC

Załącznik nr 3 – lista osób popierających DOC

Załącznik nr 4 – zgłoszenie kandydata na sołtysa DOC

Załącznik nr 5 – zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej DOC

Załącznik nr 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa DOC

Załącznik nr 7 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady sołeckiej DOC

Załącznik nr 8 – zgłoszenie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej DOC

 

Załączniki do zarządzenia stanowiące druki niezbędne do dokonania zgłoszeń, dostępne są do odebrania również w sekretariacie urzędu i w pok. nr 28, II piętro.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń