» Wybory sołtysów i rad sołeckich 2015

ZARZĄDZENIE NR 36/2015

ZARZĄDZENIE NR 36/2015

WÓJTA GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.. zm.) oraz § 20 ust. 1 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

zarządzam, co następuje:

 • 1

Ustalam termin przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Nozdrzec na niedzielę 17 maja 2015 r. w godzinach od 8.30 do 13.30.

 • 2

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich ustalam:

 1. Kalendarz wyborczy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór listy osób popierających kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.Wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.Wzór zgłoszenia kandydata na członka rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6.Wzór oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na sołtysa stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7.Wzór oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na członka rady sołeckiej stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8.Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

 • 3

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Nozdrzec wyborów sołtysów i rad sołeckich odrębnymi zarządzeniami zostaną powołane: gminna komisja wyborcza i  obwodowe komisje wyborcze. Zadania i sposób powołania komisji określone są w statutach sołectw.

 

 • 4

1.Gminna Komisja Wyborcza używać będzie pieczęci okrągłej o treści: Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu.

2.Obwodowe komisje wyborcze używać będą pieczątek okrągłych o treści:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  (nr obwodu) w (nazwa sołectwa).

 • 5

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec.

 • 6

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 – kalendarz wyborczy PDF

Załącznik nr 2 – oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego DOC

Załącznik nr 3 – lista osób popierających DOC

Załącznik nr 4 – zgłoszenie kandydata na sołtysa DOC

Załącznik nr 5 – zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej DOC

Załącznik nr 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa DOC

Załącznik nr 7 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady sołeckiej DOC

Załącznik nr 8 – zgłoszenie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej DOC

 

Załączniki do zarządzenia stanowiące druki niezbędne do dokonania zgłoszeń, dostępne są do odebrania również w sekretariacie urzędu i w pok. nr 28, II piętro.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 25 marca 2015 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwał Nr III/15/10 do Nr III/23/10  Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych  utworzonych dla wyboru sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 17 maja 2015 roku

Lp

Nazwa sołectwa

Liczba wybieranych członków rady soleckiej

1

Nozdrzec

5

2

Hłudno

5

3

Wara

5

4

Siedliska

5

5

Huta Poręby

5

6

Izdebki

5

7

Izdebki Rudawiec

5

8

Wesoła

5

9

Wesoła Ujazdy, Ryta Górka

5

                                      Wójt Gminy
Antoni Gromala

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 25 marca 2015 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwał Nr III/15/10 do Nr III/23/10  Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rad sołeckich, wybieranych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 17 maja 2015 roku.

 

Lp Nazwa sołectwa Liczba wybieranych członków rady soleckiej
1 Nozdrzec 5
2 Hłudno 5
3 Wara 5
4 Siedliska 5
5 Huta Poręby 5
6 Izdebki 5
7 Izdebki Rudawiec 5
8 Wesoła 5
9 Wesoła Ujazdy, Ryta Górka 5

Wójt Gminy Nozdrzec

Antoni Gromala

 

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Wybory sołtysa i rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Kandydować na sołtysa oraz członka rady sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów

Komitet wyborczy kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej stanowi grupa min. 3 osób stale zamieszkujących na terenie sołectwa mających pełne prawo wyborcze.

Komitet wyborczy kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej rejestruje się w rejestrze komitetów wyborczych w Urzędzie Gminy Nozdrzec. Zgłoszenie kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej zgłasza do Wójta Gminy Nozdrzec zarejestrowany komitet wyborczy danych kandydatów.

Zgłoszenie kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej powinno być poparte co najmniej liczbą 25 podpisów osób uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących na terenie sołectwa.

Jeśli zgłoszony został jeden kandydat na sołtysa, to wyborów się nie przeprowadza, a osobę zgłoszoną uznaje się za wybraną. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na członków rady sołeckiej jest mniejsza lub równa 5, to wyborów się nie przeprowadza, a osoby zgłoszone uznaje się za wybrane.

Członków Gminnej Komisji Wyborczej powołuje Wójt, spośród pracowników samorządowych.
W skład komisji wchodzi z urzędu radny wskazany przez Radę Gminy. Gminna Komisja wyborcza liczy od 5 do 8 osób. Członków Obwodowej Komisji Wyborczej powołuje, Wójt spośród wyborców zamieszkujących na terenie sołectwa zgłoszonych przez komitety wyborcze. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzą również radni, wskazani przez Radę Gminy.

Wójt ma prawo powołania jednego członka spoza osób zgłoszonych. Kandydatem do Obwodowej Komisji Wyborczej może być osoba zamieszkująca na terenie Sołectwa, która posiada czynne prawo wyborcze. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów skład  Obwodowej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze losowania. Zgłoszenia na kandydowanie na członków Obwodowej Komisji Wyborczej mogą być składane osobiście lub mogą go dokonywać inne osoby. Zgłoszenia te składa się w Urzędzie Gminy.

Osoba powołana do komisji nie może kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz małżonek zstępnego kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Członkowie komisji wyborczych pełnią swoje obowiązki społecznie.

Głosować można tylko osobiście. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zasady głosowania są takie same jak w wyborach samorządowych. Dopisania na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

 

Osoba nie wpisana do spisu wyborców może zostać do spisu dopisana przez Obwodową Komisję Wyborczą i dopuszczona do głosowania, jeżeli udokumentuje stałe zamieszkiwanie na terenie sołectwa.

 

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 6 i 7 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o obsadzeniu bez głosowania

 

MANDATU SOŁTYSA SOŁECTWA HŁUDNO

I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA HŁUDNO

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

W wyznaczonym terminie zgłoszony został i zarejestrowany tylko jeden kandydat.

W związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranego
Sołtysem Sołectwa Hłudno uznaje się zgłoszonego Stanisława SZPIECHA

lat 40, wykształcenie średnie, zam. Hłudno.

 

W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało i zarejestrowanych pięciu kandydatów na członków rady sołeckiej. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych

 

członkami Rady Sołeckiej Hłudno uznaje się zgłoszonych:

 

 1. Adama TOCZKA, lat 50, wykształcenie średnie, zam. Hłudno

2 . Witolda TOCZKA, lat 35, wykształcenie średnie, zam. Hłudno

 1. Grzegorza KUŹMIKA, lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Hłudno
 2. Bogumiła  SZPIECHA, lat 47, wykształcenie zawodowe, zam. Hłudno
 3. Jana BARANA, lat 52, wykształcenie średnie, zam. Hłudno

 

Zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Sołtys.

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 6 i 7 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o obsadzeniu bez głosowania

 

MANDATU SOŁTYSA SOŁECTWA HUTA PORĘBY

I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA HUTA PORĘBY

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

W wyznaczonym terminie zgłoszony został i zarejestrowany tylko jeden kandydat.

W związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranego
Sołtysem Sołectwa Huta Poręby uznaje się zgłoszonego
Stanisława Józefa POLEWKĘ

lat 66, wykształcenie średnie, zam. Huta Poręby.

 

W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało i zarejestrowanych pięciu kandydatów na członków rady soleckiej. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych

 

członkami Rady Sołeckiej uznaje się zgłoszonych:

 

 1. Ewę Katarzynę TOCZEK, lat 36, wykształcenie średnie, zam. Huta Poręby

2 . Helenę CHYŁEK, lat 53, wykształcenie zawodowe, zam. Huta Poręby

 1. Beatę Zofię NOWAK,  lat 46, wykształcenie zawodowe, zam. Huta Poręby
 2. Janinę Stanisławę NOWAK , lat 47, wykształcenie zawodowe, zam. Huta Poręby
 3. Edytę KIJOWSKĄ, lat 37, wykształcenie średnie, zam. Huta Poręby

 

Zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Polewki.

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.. zm.) oraz § 22 ust. 1  pkt 2 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych

 

KANDYDATACH  NA SOŁTYSA SOŁECTWA IZDEBKI RUDAWIEC

I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA IZDEBKI RUDAWIEC

 

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

Kandydaci na sołtysa:

 1. CZAJA Józef, lat 64, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 2. ORGAN Mariusz  Józef, lat 37, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

kandydaci do rady sołeckiej:

 1. BOCZAR Jan, lat 56, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 2. DMITRZAK Tadeusz, lat 51, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 3. GŁADYSZ Wanda, lat 64, wykształcenie podstawowe, zam. Izdebki
 4. HERBUT Władysław, lat 61, wykształcenie podstawowe, zam. Izdebki
 5. KISZKA Jan, lat 54, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 6. KORNAFEL Wiesław, lat 47, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 7. OGRODNIK Wiesław, lat 52, wykształcenie średnie, zam. Izdebki
 8. ORGAN Jan, lat 60, wykształcenie średnie, zam. Izdebki
 9. PIETRYKA Wiesław, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Izdebki
 10. ŚCIBOR Stanisław, lat 52, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1  pkt 2 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych

 

KANDYDATACH  NA SOŁTYSA SOŁECTWA IZDEBKI

I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA IZDEBKI

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

Kandydaci na sołtysa:

1. SZPIECH  Zbigniew,  lat 44, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

2. WOJDANOWSKI Mieczysław   lat 63,  wykształcenie średnie,  zam. Izdebki

 

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. GŁADYSZ Jan                  lat 55, wykształcenie  średnie, zam. Izdebki

2. OBŁÓJ Krzysztof             lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Izdebki

3. SERAFIN Artur                lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Izdebki

4. SOBAŚ Wiesław Marian   lat 56, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

5. SZERSZEŃ Krzysztof      lat 45, wykształcenie średnie, zam. Izdebki

6. TOCZEK Jerzy Leszek      lat 40, wykształcenie średnie, zam. Izdebki

7. TOCZEK Władysław        Jan    lat 55, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

8. TRYBIEC Roman Adolf   lat 63, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

(-) Agnieszka Baran