LogoLogo

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

03/11/2016

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Wybory sołtysa i rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Kandydować na sołtysa oraz członka rady sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów

Komitet wyborczy kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej stanowi grupa min. 3 osób stale zamieszkujących na terenie sołectwa mających pełne prawo wyborcze.

Komitet wyborczy kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej rejestruje się w rejestrze komitetów wyborczych w Urzędzie Gminy Nozdrzec. Zgłoszenie kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej zgłasza do Wójta Gminy Nozdrzec zarejestrowany komitet wyborczy danych kandydatów.

Zgłoszenie kandydata na sołtysa oraz członków rady sołeckiej powinno być poparte co najmniej liczbą 25 podpisów osób uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących na terenie sołectwa.

Jeśli zgłoszony został jeden kandydat na sołtysa, to wyborów się nie przeprowadza, a osobę zgłoszoną uznaje się za wybraną. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na członków rady sołeckiej jest mniejsza lub równa 5, to wyborów się nie przeprowadza, a osoby zgłoszone uznaje się za wybrane.

Członków Gminnej Komisji Wyborczej powołuje Wójt, spośród pracowników samorządowych.
W skład komisji wchodzi z urzędu radny wskazany przez Radę Gminy. Gminna Komisja wyborcza liczy od 5 do 8 osób. Członków Obwodowej Komisji Wyborczej powołuje, Wójt spośród wyborców zamieszkujących na terenie sołectwa zgłoszonych przez komitety wyborcze. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzą również radni, wskazani przez Radę Gminy.

Wójt ma prawo powołania jednego członka spoza osób zgłoszonych. Kandydatem do Obwodowej Komisji Wyborczej może być osoba zamieszkująca na terenie Sołectwa, która posiada czynne prawo wyborcze. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów skład  Obwodowej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze losowania. Zgłoszenia na kandydowanie na członków Obwodowej Komisji Wyborczej mogą być składane osobiście lub mogą go dokonywać inne osoby. Zgłoszenia te składa się w Urzędzie Gminy.

Osoba powołana do komisji nie może kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz małżonek zstępnego kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Członkowie komisji wyborczych pełnią swoje obowiązki społecznie.

Głosować można tylko osobiście. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zasady głosowania są takie same jak w wyborach samorządowych. Dopisania na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

 

Osoba nie wpisana do spisu wyborców może zostać do spisu dopisana przez Obwodową Komisję Wyborczą i dopuszczona do głosowania, jeżeli udokumentuje stałe zamieszkiwanie na terenie sołectwa.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń