LogoLogo

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

14/04/2022

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanego dalej „Regulaminem” Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec dokonuje uzupełnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Było:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: 57 157,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto.

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie  gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

5. W kwestiach dotyczących wadium, nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: 57 157,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto.

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

 • w pieniądzu;
 • w gwarancjach bankowych;
 • w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 936, 1572).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie, Oddział Nozdrzec, nr: 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009.

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego, dlatego ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresów rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonania przelewu kwoty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 1 (parter – kasa).

4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

 • upływu terminu związania ofertą;
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie  gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

 • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 • Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonani umowy;
  • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6. W kwestiach dotyczących wadium, nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/04/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-04-14 10:06:22 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/04/2022
Liczba wyświetleń