» Agnieszka Baran

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-159-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr XVIII-160-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XVIII-161-2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu publicznych sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia obwodów

Uchwała nr XVIII-162-2020 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XVIII-163-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-164-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-165-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-166-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XVIII-167-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki

Uchwała nr XVIII-168-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby

Uchwała nr XVIII-169-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-170-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XVIII-171-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-172-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XVIII-173-2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Rejestr Zmian:

XIX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 24 lipca 2020 r.

Uchwała nr XIX-174-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania

Uchwała nr XIX-175-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019

Uchwała nr XIX-176-2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2019

Uchwała nr XIX-177-2020 w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII-160-2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XIX-178-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr XIX-179-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XIX-180-2020 w sprawie uchwalenia Zmiany MPZP Siedliska 11

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XIX-180-2020

Uchwała nr XIX-181-2020 w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 14

Uchwała nr XIX-182-2020 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZGK w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIX-183-2020 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec

Uchwała nr XIX-184-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hłudno

Uchwała nr XIX-185-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Poręby

Uchwała nr XIX-186-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki

Uchwała nr XIX-187-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki Rudawiec

Uchwała nr XIX-188-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec

Uchwała nr XIX-189-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska

Uchwała nr XIX-190-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wara

Uchwała nr XIX-191-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła

Uchwała nr XIX-192-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła Ujazdy Ryta Górka

Uchwała nr XIX-193-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIX-194-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIX-195-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIX-196-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała nr XIX-197-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała nr XIX-198-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XIX-199-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XIX-200-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Hłudno na zakup motopompy pożarniczej

Uchwała nr XIX-201-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Nozdrzec na remont sanitariatu

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5845/4 R-IVa-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 92,73
Wesoła 5962 R-IVb-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,27
Wesoła 7420/2 R-IVb-0,06 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,70
Wesoła 7793 R-IVb-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 36,55
Wesoła 7666 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,18

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 5 sierpnia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 14.07.2020 r. do 05.08. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się w 20 sierpnia 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

  • Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, położona w Izdebkach.

Cena wywoławcza 15.429,00 zł (w tym 23 % podatek vat), wadium w kwocie 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł.

Wadium należy uiścić do 17 sierpnia 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości; pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2020 r. o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 3 czerwca 2020 r.

4. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2019.

a) wystąpienie wójta w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2019,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

1) Wystąpienie wójta w sprawie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w uchwale Nr XVIII/160/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2020,

4) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,

5) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,

6) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,

7) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

8) uchwalenia Statutu Sołectwa Hłudno,

9) uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Poręby,

10) uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki,

11) uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki Rudawiec,

12) uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec,

13) uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska,

14) uchwalenia Statutu Sołectwa Wara,

15) uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła,

16) uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła Ujazdy Ryta Górka,

17) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,

18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,

19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,

20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki,

21) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

22) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

 

Rejestr Zmian:

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
    Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.
    Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
  2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
  3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Rejestr Zmian:

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 20 lipca 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, będącej własnością Gminy Nozdrzec:

  • Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00020769/8, położona w Hucie Poręby.

Cena wywoławcza: 175.370,00 zł, wadium w kwocie 20.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 1.760,00 zł.

Wadium należy uiścić do 15 lipca 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędu Gminy Nozdrzec, w pokoju nr 23 lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian: