LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Siedliska

09/07/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów ŁIV – 0,4698 […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Wesoła

26/06/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów ŁIII – 0,1233 […]

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Izdebki

19/06/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788/5. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego […]


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

18/06/2024

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Grzegorza Stróża OMD PROJEKT ul. Kolonia 42A 39-100 Ropczyce  Pełnomocnika Powiatu Brzozowskiego  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów z dnia […]


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

18/06/2024

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Grzegorza Stróża OMD PROJEKT ul. Kolonia 42A 39-100 Ropczyce  Pełnomocnika Powiatu Brzozowskiego  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów z dnia […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428R Nozdrzec – Łubno na odcinku od km 0+722.00 do km 0+885.00 w miejscowości Nozdrzec

18/06/2024

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 rokuo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że […]