» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 10 września 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 127 R-IVb-0,35

Ps-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 102,46
Wesoła 1292 R-IVb-0,29

R-VI-0,31

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,06
Wesoła 1509 R-V-0,23

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 20,54
Wesoła 1607 R-IVb-0,51

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 140,80
Wesoła 10134 R-IVa-0,18

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,23
Wesoła 10208 R-IVb-0,24

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 66,25
Wesoła 10390/1 R-IVb-0,10

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,60

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 2 października 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 10.09.2019 r. do 02.10. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2019 o 12:28 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/09/2019 o 11:12 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 5 września 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 2397 R-IVa-0,1413

Ps-IV-0,6299

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 211,32

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 27 września 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 05.09.2019 r. do 27.09. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2019 o 09:32 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/09/2019 o 09:32 przez Agnieszka Baran

XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 5 września 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 2397 R-IVa-0,1413

Ps-IV-0,6299

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 211,32

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 27 września 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 05.09.2019 r. do 27.09. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2019 o 09:33 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 04/09/2019 o 12:29 przez Agnieszka Baran

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 25 września 2019 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec.

 • Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej. Cena wywoławcza 23.734,00 zł, wadium w kwocie 4.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 240,00 zł.
 • Działka nr 7876/3 o pow. 0,1681 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych i osuwiskowych, położona w Izdebkach. Cena wywoławcza 2.500,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • Działka nr 774 o pow. 0,14 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5.W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych i osuwiskowych, położona w Izdebkach. Cena wywoławcza 1.590,00 zł, wadium w kwocie 300,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Wadium należy uiścić do 20 września 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

– podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wpis (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 21.08.2019 r do 25.09.2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 21/08/2019 o 07:26 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 21/08/2019 o 07:26 przez Agnieszka Baran

X sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała nr X-77-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania

Uchwała nr X-78-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2018

Uchwała nr X-79-2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2018

Uchwała nr X-80-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

Uchwała nr X-81-2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr X-82-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr X-83-2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała nr X-84-2019 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr X-85-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Nozdrzec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara stanowiących własność osoby fizycznej

Uchwała nr X-86-2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr X-87-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr X-88-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 9968 R-IVb-0,26

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 71,78
Wesoła 9967 R-IVb-0,24

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 66,25
Wesoła 9828 R-IVa-0,01

R-IVb-0,22

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,46
Wesoła 9313 R-IVb-0,08

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,08
Wesoła 8766 R-IVa-0,32

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,52
Wesoła 9968 R-IVb-0,26

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,52

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 20 sierpnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 29.07.2019 r. do 20.08. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 01/08/2019 o 06:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/08/2019 o 06:02 przez Agnieszka Baran

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 10/07/2019 o 13:37 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/07/2019 o 13:37 przez Agnieszka Baran