» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 10391 Ps-IV-0,19 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 39,58
Wesoła 10525/2 Ps-V-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,23
Wesoła 1789 R-IVa-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,27
Wesoła 2019/2 R-IVb-0,43 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 98,24
Wesoła 2030/2 Ps-IV-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,16
Wesoła 2116 R-IVb-0,18

R-V-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 41,95
Wesoła 2158 R-IVb-0,19 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,41
Wesoła 2176/2 Ps-VI-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Wesoła 2350 R-IVb-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,41
Wesoła 3895 Ps-V-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,83
Wesoła 4158/2 R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,55
Wesoła 5157/2 Ps-IV-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,08
Wesoła 5724/7 Ps-IV-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 62,49

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 6 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych, związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.02.2020 r. do 06.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec odbyta 31 stycznia 2020 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Działka nr 767/2 o pow. 0,0048 ha, położona w Siedliskach, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00040483/5. Cena nieruchomości wynosi 699,00 zł. (w tym 23% podatek VAT).
  2. Działka nr 767/3 o pow. 0,0217 ha, położona w Siedliskach, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00040483/5.Cena nieruchomości wynosi 2.293,00 zł. (w tym 23% podatek VAT).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 24 stycznia 2020 r. do 9 marca 2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Małgorzata Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. Ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 331 R-IVb-0,0766

R-V-0,0544

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 25,99
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,04

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 259,67
Wesoła 7472/2 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 57,97
Wesoła 866 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,02
Wesoła 7011 R-IVa-0,03

R-IVb-0,21

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,17
Wesoła 7029 R-IVa-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 82,17
Wesoła 7650 R-IVa-0,08

Ps-V-0,15

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,84
Wesoła 7655 R-IVa-0,36 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,20
Wesoła 7815 R-IVa-0,10

R-IVb-0,16

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,52
Wesoła 7794 R-IVa-0,08

R-IVb-0,09

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,72
Wesoła 8374 Ps-IV-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,75
Wesoła 7148 R-IVb-0,04

R-V-0,22

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 30,69
Wesoła 7236 R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 63,49
Wesoła 7013 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,23
Wesoła 7863 R-IVa-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,88
Wesoła 8970 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 48,55

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 lutego 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia czynszu dzierżawnego oraz wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.01.2020 r. do 04.02.2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

IV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIV-118-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIV-119-2019 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Nozdrzec 12

Uchwała nr XIV-120-2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIV-121-2019 w sprawie uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała nr XIV-122-2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchmości

Uchwała nr XIV-123-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska

Uchwała nr XIV-124-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska

Uchwała nr XIV-125-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XIV-126-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała nr XIV-127-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała nr XIV-128-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej

Uchwała nr XIV-129-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XIV-130-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 115855R w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIV-131-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 115851R w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XIV-132-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zdania pn. Remont drogi gminnej nr 115859R w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIV-133-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia SP nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu SP nr 2 w Wesołej miejscowości Wyręby

Uchwała nr XIV-134-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

  • Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 19.286,00 zł (w tym 23% podatek VAT).
  • Działka nr 509 o pow. 0,4082 ha, teren rolniczy , księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi: 7.985,00 zł.
  • Działka nr 10943/2 o pow. 0,0062 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 1.232,00 zł (w tym 23% podatek VAT).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 07.01.2020 r. do dnia 19.02.2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 3106 (część) Ps-III-0,04

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,53

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 7 stycznia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego oraz wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 16.12.2019 r. do 07.01. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2504 Ł-IV-0,01

Ps-VI-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,51

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 stycznia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 12.12.2019 r. do 03.01. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian: