» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy 20 października 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 492 R-IVb-0,1240
R-V-0,0744
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 38,53
Nozdrzec 957 R-IIIb-0,0286
R-IVa-0,1482

R-IVb-0,0780

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,97
Nozdrzec 944 R-IVa-0,0584 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 20,56

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 10 listopada 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20.10.2020 r. do 10.11. 2020 r.

Rejestr Zmian:

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, wadium wynosi 12.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 640,00 zł,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren lasów i rolniczy księga wieczysta KS1B/00062740/5, cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł., wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 624,00 zł, wadium wynosi 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00062264/4, cena nieruchomości wynosi 4.546,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 3.492,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00058513/4, cena nieruchomości wynosi 3.780,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00024871/4, cena nieruchomości wynosi 18.890,00 zł + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8, cena nieruchomości wynosi 12.874,00 zł + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 1.845,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037136/4, cena nieruchomości wynosi 4.731,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037136/4, cena nieruchomości wynosi 3.066,00 zł., wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 4.140,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 2.844,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 1.500,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 2.688,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 30 października 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wydruk,

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wewn. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.01.10.2020 r. do 03.11.2020 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 30 października 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Nozdrzec:

Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, położona w Izdebki. Cena wywoławcza 12.343,00 zł, w tym 23% podatek VAT, wadium w kwocie 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł.

Wadium należy uiścić do 26 października 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 29.09.2020 r. do 30.10.2020 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 28 września 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020., poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 492 R-IVb-0,1240
R-V-0,0744
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 38,53
Nozdrzec 957 R-IIIb-0,0286
R-IVa-0,1482R-IVb-0,0780
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,97
Nozdrzec 944 R-IVa-0,0584 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 20,56

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 20 października 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 28.09.2020 r. do 20.10. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 września 2020 r.

Uchwała XX 202 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała XX 203 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

Uchwała XX 204 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 20202021

Uchwała XX 205 2020 w sprawie wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej

Uchwała XX 206 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała XX 207 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała XX 208 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki

Uchwała XX 209 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 210 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 211 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach Rudawcu na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 212 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 213 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup sprzętu pożarniczego

Uchwała XX 214 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na zakup sprzętu pożarniczego

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 21 września 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

 • nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nadającym się do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4, cena nieruchomości wynosi 15.200,00 zł.
 • nr 2175/2 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, nadającym się do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00061733/6, cena nieruchomości wynosi 4.490,00 zł.
 • nr 2387 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00061733/6, cena nieruchomości wynosi 1.730,00 zł.
 • nr 4202/1 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 11.159,00 zł, w tym VAT 2.087,00 zł.
 • nr 4202/3 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 6.568,00 zł, w tym VAT 1.228,00 zł.
 • nr 5155 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00062264/4, cena nieruchomości wynosi 5.018,00 zł, w tym VAT 938,00 zł.
 • nr 5157/2 o pow. 0,13 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00062264/4, cena nieruchomości wynosi 6.745,00 zł, w tym VAT 1.261,00 zł.
 • nr 9841 o pow. 0,29 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00058513/4, cena nieruchomości wynosi 4.356,00 zł.
 • nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 21.919,00 zł, w tym VAT 4.099,00 zł.
 • nr 10493/2 o pow. 0,07 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 4.561,00 zł, w tym VAT 853,00 zł.
 • nr 10949 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 6.420,00 zł, w tym VAT 1.200,00 zł.
 • nr 5553/8 o pow. 0,1544 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 3.623,00 zł.
 • nr 6439 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00067021/4, cena nieruchomości wynosi 6.066,00 zł, w tym VAT 1.134,00 zł.
 • nr 7160 o pow. 0,09 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 5.801,00 zł, w tym VAT 1.085,00 zł.
 • nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 11.764,00 zł, w tym VAT 2.200,00 zł.
 • nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 15.764,00 zł, w tym VAT 2.948,00 zł.
 • nr 191 o pow. 0,0316 ha, położona w Hucie Poręby, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00022096/3, cena nieruchomości wynosi 2.181,00 zł. w tym VAT 408,00 zł,

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 22.09.2020 r. do 05.11.2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 13 października 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, będącej własnością Gminy Nozdrzec:

 • Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00020769/8, położona w Hucie Poręby. Cena wywoławcza: 140.000,00 zł, wadium: 20.000,00 zł,minimalne postąpienie:1400,00 zł.

Wadium należy uiścić do 9 października 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

– podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie uczestnika, który przetarg wygrał, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.09.09.2020 r. do 13.10.2020 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 września 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 2046/2 Ps-III-0,15

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 62,01

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 października 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od 09.09.2020 r do 01.10. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 1911 R-IIIa-0,0497 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,01
Wesoła 6775 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 73,95
Wesoła 7423 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 65,07
Wesoła 6276 Ps-IV-0,09 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 21,36
Wesoła 10939 Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 16,61

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 29 września 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 07.09.2020 r. do 29.09. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian: