» Bez kategorii

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 grudnia 2020 r.

Rejestr Zmian:

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z 29 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 29 stycznia 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

 • działka nr 1370 o pow. 0,2557 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035787/8. Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy wynosi 72,79 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do 26 stycznia 2021 r. wadium w kwocie 10,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy i jest ceną stałą przez okres dzierżawy. Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Wpłatę należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał – wadium przepada.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 lub pod nr tel.13 43 98020 wew. 30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez: powiadomienie sołtysa wsi Nozdrzec, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec na okres od 29 grudnia 2020 r.  do 29 stycznia 2021 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2629 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 98,60
Izdebki 2762 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 63,39
Izdebki 2769 R-IVa-0,29 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 102,13
Izdebki 2796 R-IVa-0,0253 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 9,81

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 20 stycznia 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 29.12.2020 r. do 20.01. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Informacja o wyniku przetargu z 22 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 2175/2 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00061733/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.490,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 5.100,00 zł. Nabywcą została Ewa Kudła.
 • nr 5553/8 o pow. 0,1544 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 3.623,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.663,00 zł. Nabywcą został Kazimierz Kudła.
 • nr 6439 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00067021/4, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 6.066,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 6.126,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.
 • nr 10949 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 6.420,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 6.490,00 zł. Nabywcą został Damian Skop.
 • nr 9841 o pow. 0,29 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00058513/4, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 4.356,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.406,00 zł. Nabywcą został Tomasz Gajewczyk.

Rejestr Zmian:

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 4 grudnia 2020 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 8 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

 • nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 5.163,00 zł, w tym 965,00 zł podatek VAT.
 • nr 8656 o pow. 0,05 ha, położona w Wesołej, (udział 12/18 części) niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00069296/6. Cena nieruchomości wynosi 990,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 08.12.2020 r. do 20.01.2021 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
 

Wara

 

402

R-IVa-0,2605
R-IVb-0,2252

R-V-0,0609

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec  

155,48

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 28 grudnia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 04.12.2020 r. do 28.12. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 3 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 7 stycznia 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec.

 • nr 2812 o pow. 0,1306 ha, położona w Izdebkach teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 11.109,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł,

Wadium należy uiścić do 4 stycznia 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.03.12.2020 r. do 07.01.2021 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 3 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 7 stycznia 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec.

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, wadium wynosi 12.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 640,00 zł,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren lasów i rolniczy księga wieczysta KS1B/00062740/5. Cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 624,00 zł, wadium wynosi 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00062264/4. Cena nieruchomości wynosi 4.546,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 3.492,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00058513/4. Cena nieruchomości wynosi 3.780,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi 18.890,00 zł, + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00035787/8. Cena nieruchomości wynosi 12.874,00 zł, + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6 Cena nieruchomości wynosi 1.845,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00037136/4, cena nieruchomości wynosi 4.731,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00037136/4. Cena nieruchomości wynosi 3.066,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 4.140,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 2.844,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 1.500,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 2.688,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 4 stycznia 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.03.12.2020 r. do 07.01.2021 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 30 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1370 R-IVa-0,0679
R-IVb-0,1878
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 72,79

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 22 grudnia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 30.11.2020 r. do 22.12.2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian: