» Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

 • Działka nr 1731 o pow. 0,17 ha, teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, w Wesołej, KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 2.294,00 zł. + 23% podatek VAT,
 • Działka nr 2228 o pow. 0,20 ha, teren zalesień w Wesołej, KS1B/00036070/6.
  Cena nieruchomości wynosi: 2.195,00 zł,
 • Działka nr 2340 o pow. 0,0641 ha, teren rolniczy w Nozdrzcu, KS1B/00035787/8.
  Cena nieruchomości wynosi: 1.045,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 28.01.2019 r. do 11.03.2019 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

 

Rejestr Zmian:

 • 25/01/2019 o 09:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/01/2019 o 09:25 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 2129 R-IVa-0,30

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,60
Wesoła 2177 Ps-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 7,67
Wesoła 2178/2 Ps-VI-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Wesoła 2173 R-IVb-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,41

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 7 maja 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 10 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/04/2018 o 13:14 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/04/2018 o 13:13 przez Agnieszka Baran

 Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 j. t. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 21/1 R-IVa-0,35

R-IVb-0,38

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 107,09
Izdebki 708 R-IVa-0,25

R-IVb-0,29

Ps-IV-0,12

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 91,19
Izdebki 1783 R-IVa-0,05

R-IIIb-0,08

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 25,71

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 14 lutego 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 23 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 31/01/2017 o 08:54 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/01/2017 o 09:43 przez Agnieszka Baran

I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki zakończonym wynikiem negatywnym.
Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w cegły, piętrowy otynkowany tynkiem zwykłym, schody na piętro obłożone lastrikiem, poręcze metalowe, schody na strych drewniane, stropy drewniane, niepodpiwniczony, kryty eternitem falistym, dach dwuspadowy, konstrukcja dachowa tradycyjna drewniana, podłogi w części drewniane, w części betonowe w jednym pomieszczeniu obłożone płytkami ceramicznymi, fundamenty z betonu żwirowego oraz z cegły, okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane. Powierzchnia zabudowy budynku: 121,03m2.
Budynek ten znajduje się na działce nr 5629 położonej w Izdebkach.
Cena nieruchomości wynosi 909,00 złotych
Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany w dniu 23 sierpnia 2015 r. i drugi zorganizowany w dniu 10 października 2016 r. zakończyły się wynikami negatywnymi. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 16 grudnia 2016 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na rozbiórkę budynku w Izdebkach „
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
2. datę sporządzenia zgłoszenia
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Termin rozbiórki budynku i uprzątnięcie terenu ustala się do dnia 30 stycznia 2017 r.
Rokowania odbędą się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec
Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wysokości. 160,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 16 grudnia 2016 r. na konto: Urząd Gminy Nozdrzec Nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec. Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uczestnik rokowań, ustalony, jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2. Dokument tożsamości.
3.Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
4.Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
5.Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7.Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.
8.Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej „przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23, który udziela informacji dotyczących organizowanych rokowań w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (13) 43 98 020 wew. 30

Rejestr Zmian:

 • 16/11/2016 o 12:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/11/2016 o 11:58 przez Agnieszka Baran

Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.12.2005 r. Nr XXIV/242/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 5571/2 o pow. 0,18 ha-dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. Teren zabudowany budynkiem magazynowym.

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad).

Cena wywoławcza wynosi : 10.065,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 2.000,00 zł. w terminie do 16 grudnia 2016 r.

Na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

-osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonkami, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości-podstawa prawna art.23 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.). Znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 15.11.2016 r. do 20.12.2016 r., na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

 • 16/11/2016 o 12:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/11/2016 o 11:57 przez Agnieszka Baran

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.03.2015 r. Nr III/37/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 10998 o pow. 0,28 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00064533/5.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki położony jest w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.
Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad).
Cena wywoławcza wynosi 8.160,00 zł+ 23% podatek VAT
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w kwocie 1.600,00 zł. w terminie do 16 grudnia 2016 r.
Na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Odział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
Minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
– osoba fizyczna dokument tożsamości,
-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
-pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
-osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonkami, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości-podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.) Znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 15.11.2016 r. do 20.12.2016 r., na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

 • 16/11/2016 o 12:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/11/2016 o 11:55 przez Agnieszka Baran

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015. 1774.j. t. ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490. j. t. ze zm.) ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego.
Opis budynku: murowany, wolnostojący, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym, przykryty blachą, doprowadzone są przyłącza: elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne.
Powierzchnia użytkowa budynku ogółem wynosi 136,77m2.
Budynek posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 5616/2 o pow. 700 m2 położonej w miejscowości Wesoła zapisanej w księdze wieczystej nr KS1B/00036070/6 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.
Cena nieruchomości wynosi: 96.870,00 zł.
Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w kwocie 19.000,00 zł w terminie do 16 grudnia 2016 r.,
na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”
Minimalne postąpienie wynosi 970,00 zł.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości
-w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpisem z właściwego rejestru
-pełnomocnictwo oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez urząd, nie później niż 21 dni od daty przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny.
Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 15.11.2016 r do 20.12.2016 r., podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

 • 16/11/2016 o 12:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/11/2016 o 11:53 przez Agnieszka Baran