LogoLogo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.03.2015 r. Nr III/37/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 10998 o pow. 0,28 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00064533/5.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki położony jest w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego.
Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad).
Cena wywoławcza wynosi 8.160,00 zł+ 23% podatek VAT
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w kwocie 1.600,00 zł. w terminie do 16 grudnia 2016 r.
Na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Odział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
Minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
– osoba fizyczna dokument tożsamości,
-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
-pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
-osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonkami, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości-podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.) Znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 15.11.2016 r. do 20.12.2016 r., na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2016-11-16 12:55:35 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2016
Liczba wyświetleń