» Przetargi 2017

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie”

Rejestr Zmian:

ZAPYTANIE O CENĘ NA: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NOZDRZEC”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec, zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 43,002 Mg
(opis przedmiotu zamówienia)

Termin wykonania zadania: od daty podpisania umowy do 30 września 2017 r.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

  • możliwego terminu wykonania zamówienia
  • warunków płatności: po zakończeniu zadania
  • warunków gwarancji

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 31.05.2017 r

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec”
  • za pośrednictwem faksu 13 4398170
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) ugn@nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa mini boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Warze”

Rejestr Zmian: