» Przetargi 2020

Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec „

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Izdebkach – zadanie I: droga powiatowa nr 2061R Izdebki- Hłudno w km 0+051 do 0+639. Budowa oświetlenia ulicznego w Izdebkach – zadanie II: droga powiatowa nr 2036R Brzozów – Wara w km 14+094 do 14+494”

Rejestr Zmian:

Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie studni zastępczej S2̕ oraz likwidację istniejącej studni S2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Izdebkach”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+990-1+980 w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2020”

Rejestr Zmian: