Logo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2020-04-27 12:35:03

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 2 czerwca 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec (pok. nr 3 – sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej magazynem, w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego położonej w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego i rolniczych będącej własnością Gminy Nozdrzec.
  • Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, położona w Izdebkach. Cena wywoławcza 19.286,00 zł, wadium w kwocie 3.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł.
  • Działka nr 509 o pow. 0,4082 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00065910/9, położona w Hłudnie. Cena wywoławcza 7.985,00 zł, wadium w kwocie 1.500,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 80,00 zł.
  Wadium należy uiścić do 29 maja 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - osoba fizyczna – dokument tożsamości, - osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, - podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy), - pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, - osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, w okresie od 27.04.2020 r. do 02.06.2020 r.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 27/04/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-04-27 12:35:03 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 27/04/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 27/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 27/04/2020
Liczba wyświetleń