LogoLogo

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

2019-08-21 09:26:40

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 25 września 2019 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec.
  • Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej. Cena wywoławcza 23.734,00 zł, wadium w kwocie 4.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 240,00 zł.
  • Działka nr 7876/3 o pow. 0,1681 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych i osuwiskowych, położona w Izdebkach. Cena wywoławcza 2.500,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  • Działka nr 774 o pow. 0,14 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5.W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych i osuwiskowych, położona w Izdebkach. Cena wywoławcza 1.590,00 zł, wadium w kwocie 300,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
Wadium należy uiścić do 20 września 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - osoba fizyczna - dokument tożsamości, - osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, - podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wpis (z ostatnich 6 miesięcy), - pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, - osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 21.08.2019 r do 25.09.2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 21/08/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-08-21 09:26:40 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 21/08/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 21/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 21/08/2019
Liczba wyświetleń