LogoLogo

Pierwszy i drugi ustny przetarg nieograniczony

2019-01-14 14:34:55

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 13 lutego 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości-będących własnością Gminy Nozdrzec. Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej. Cena wywoławcza 41.859,00 zł, wadium w kwocie 8.000,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 420,00 zł. Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00027335/6.w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych, położona w Nozdrzcu. Cena wywoławcza 3.871,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.   Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 13 lutego 2019 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości-będących własnością Gminy Nozdrzec. Działki nr 6355/3, 6588/3 o pow. 0,0664 ha, położone w Izdebkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00006376/2. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leżą w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych. Cena wywoławcza 10.945,00 zł, (w tym 2.047,00 zł podatek VAT), wadium w kwocie 2.000,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 110,00 zł. Wadium należy uiścić do 8 lutego 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr..”   Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - osoba fizyczna – dokument tożsamości, - osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy), - pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, - osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, -w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, -wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły, -wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, -osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, - uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, - nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 11.01.2019 r. do 13.02.2019 r.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/01/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/01/2019
Data ostatniej aktualizacji 15/01/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-01-14 14:34:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-01-14 14:34:23 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 14/01/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 14/01/2019
Data ostatniej aktualizacji 15/01/2019
Liczba wyświetleń