LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się

w dniu 20 października 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

  • Nr 400 o pow. 1,3767 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy i lasów, księga wieczysta KS1B/00065910/9, cena wywoławcza  wynosi 19.357,00 zł.( w tym + 23 % podatek VAT od drzewostanu w kwocie 587,00 zł), wadium wynosi 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł,
  • Nr 2793 o pow. 1,0031 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00065910/9, cena wywoławcza wynosi 12.440,00 zł ( w tym + 23 % podatek VAT od drzewostanu w kwocie 104,00 zł), wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
  • Nr 2432/3 o pow. 0,3662 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9, cena wywoławcza wynosi 6.156,00 zł ( w tym + 23 % podatek VAT od drzewostanu w kwocie 242,00 zł), wadium wynosi 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł,
  • Nr 9600 o pow. 0,44 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena wywoławcza wynosi 5.336,00 zł ( w tym + 23 % podatek VAT od drzewostanu w kwocie 104,00 zł), wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.

Wadium należy uiścić do 15 października 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.16.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-09-16 12:53:16 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2021
Liczba wyświetleń