LogoLogo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2018-03-09 13:50:49

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 kwietnia 2018 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad), na sprzedaż następujących nieruchomości: trzeci ustny przetarg nieograniczony
 • nr 1935/6 o pow. 0,0181 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych
 • cena wywoławcza wynosi 16.131,00 zł, wadium w kwocie 3.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł.
 • nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach użytku rolnego, cena wywoławcza wynosi 798,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł
 • nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 9.416,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.
 • nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego,
 • cena wywoławcza wynosi 6.214,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.
 • nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0634 ha, położona w Izdebkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach potencjalnych funkcji usługowych,
 • cena wywoławcza wynosi 11.120,00 zł brutto , wadium w kwocie 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł.
  czwarty ustny przetarg nieograniczony  
 • nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.625,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.458,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 1.726,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
 • nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.782,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 564,00 zł, wadium w kwocie 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 • nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.377,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  piąty ustny przetarg nieograniczony  
 • nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 2.421,00 zł brutto, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 6 kwietnia 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr...” lub w kasie tut. urzędu.   Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - osoba fizyczna - dokument tożsamości, - osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy), - pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, - osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, - w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 08.03.2018 r. do 10.04.2018 r.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/03/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/03/2018
Data ostatniej aktualizacji 09/03/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-03-09 13:50:49 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 09/03/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 09/03/2018
Data ostatniej aktualizacji 09/03/2018
Liczba wyświetleń