Logo

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2020-09-09 13:51:56

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 13 października 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, będącej własnością Gminy Nozdrzec:
  • Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00020769/8, położona w Hucie Poręby. Cena wywoławcza: 140.000,00 zł, wadium: 20.000,00 zł,minimalne postąpienie:1400,00 zł.
Wadium należy uiścić do 9 października 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - osoba fizyczna - dokument tożsamości, -osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, - podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy), -pełnomocnicy - pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, -osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Wadium przepada w razie uchylenia się od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie uczestnika, który przetarg wygrał, a przetarg uważa się za niebyły, Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.09.09.2020 r. do 13.10.2020 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/09/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 09/09/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-09-09 13:51:56 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 09/09/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 09/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 09/09/2020
Liczba wyświetleń