LogoLogo

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

14/07/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się w 20 sierpnia 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

  • Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, położona w Izdebkach.

Cena wywoławcza 15.429,00 zł (w tym 23 % podatek vat), wadium w kwocie 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł.

Wadium należy uiścić do 17 sierpnia 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości; pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/07/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/07/2020
Data ostatniej aktualizacji 14/07/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-07-14 15:13:46 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/07/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/07/2020
Data ostatniej aktualizacji 14/07/2020
Liczba wyświetleń