LogoLogo

Uchwały 2014

01/11/2016

XXX sesja Rady Gminy Nozdrzec odbyta 30 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXX/329/2014 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Uchwała Nr XXX/330/2014 w  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Nozdrzec na rok 2015. 

Uchwała Nr XXX/331/2014 w  sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2013.

Uchwała Nr XXX/332/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Huta Poręby.

Uchwała Nr XXX/333/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Uchwała Nr XXX/334/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów  dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec na czas oznaczony do lat trzech.

Uchwała Nr XXX/335/2014 w sprawie określenia nazw przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Nozdrzec.

XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec odbyta 20 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XXIX/318/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nozdrzec na rok 2014.

Uchwała Nr XXIX/319/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Uchwała Nr XXIX/320/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – Nozdrzec.

Uchwała Nr XXIX/321/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II – Hłudno.

Uchwała Nr XXIX/322/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki.

Uchwała Nr XXIX/323/2014 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nozdrzec Nr XXVIII/312/2013 z dnia 30  grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr XXIX/324/2014 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w miejscowościach Wesoła i Izdebki.

Uchwała Nr XXIX/325/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXIX/326/2014 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2014 r.

Uchwała Nr XXIX/327/2014 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXIX/328/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr IV/31/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

XXVIII sesja Rady Gminy Nozdrzec odbyta 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/304/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nozdrzec na rok 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/305/2013 w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022

Uchwała Nr XXVIII/306/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/307/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii ona rok 2014

Uchwała Nr XXVIII/308/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wołodzi.

Uchwała Nr XXVIII/309/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w Siedliskach.

Uchwała Nr XXVIII/310/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Nozdrzcu.

Uchwała Nr XXVIII/311/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu.

Uchwała Nr XXVIII/312/2013 w sprawie użyczenia – nieodpłatnego używania na czas nieokreślony - nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.

Uchwała Nr XXVIII/313/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

Uchwała Nr XXVIII/314/2013 w sprawie ustalenia warunków przyznawania oraz zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr XXVIII/315/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania dodatku energetycznego

Uchwała  Nr XXVIII/316/2013 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w formie pieniężnej

Uchwała Nr XXVIII/317/2013 w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie rzeczowej

 

XXXI sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXXI/336/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – Nozdrzec

Uchwała Nr XXXI/337/2014 w sprawie uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II – Hłudno

Uchwała Nr XXXI/338/2014 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – Wesoła

Uchwała Nr XXXI/339/2014 w sprawie w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu i w Wesołej – gabinety lekarskie

Uchwała Nr XXXI/340/2014 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu – gabinet stomatologiczny

Uchwała Nr XXXI/341/2014 w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu – gabinety lekarskie

Uchwała Nr XXXI/342/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Siedliska

Uchwała Nr XXXI/343/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXXI/344/2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXI/345/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec

 

XXXII sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXXII/346/2014 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Nozdrzec pani Krystynie Janas

Uchwała Nr XXXII/347/2014 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Nozdrzec panu Wojciechowi Janasowi
Uchwała Nr XXXII/348/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2013
Uchwała Nr XXXII/349/2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr XXXII/350/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nozdrzec na rok 2014
Uchwała Nr XXXII/351/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Uchwała Nr XXXII/352/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki
Uchwała Nr XXXII/353/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła
Uchwała Nr XXXII/354/2014 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA
Załącznik do uchwały Nr XXXII/354/2014
Uchwała Nr XXXII/355/2014 w sprawie ustalenia obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców

 

XXXIII sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXXIII/356/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
Uchwała Nr XXXIII/357/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu
Uchwała Nr XXXIII/358/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nozdrzec
Uchwała Nr XXXIII/359/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła na rzecz najemcy
Uchwała Nr XXXIII/360/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła na rzecz najemcy
Uchwała Nr XXXIII/361/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła

XXXIV sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXXIV/362/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015
Uchwała Nr XXXIV/363/2014 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2015
Uchwała Nr XXXIV/364/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
Uchwała Nr XXXIV/365/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania wody
Uchwała Nr XXXIV/366/2014 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzania ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XXXIV/367/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
Uchwała Nr XXXIV/368/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła
Uchwała Nr XXXIV/369/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenia zgody na wydzierżawienie i ustanowienie służebności nieruchomości gruntowych na okres 30 lat
Uchwała Nr XXXIV/370/2014 w sprawie zaliczenia drogi Wesoła Magierów do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXXIV/371/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz gminy Nozdrzec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzozowskiego
Uchwała Nr XXXIV/372/2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

I sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy NozdrzecNr I/1/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Nozdrzec;
Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec na rok 2014;
Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ,,Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec” nr WND – POKL.09.01.01.-18-001/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

II sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr II/10 /2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,

Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nozdrzec na rok 2015,

Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022,

Uchwała Nr II/15/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nozdrzec na rok 2015,

Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,

Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2014,

Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminy w Gminie Nozdrzec,

Uchwała Nr II/20/2014 w sprawie zmiany kategorii drogi,

Uchwała Nr II/21/2014 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nozdrzec na lata 2015-2024.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nozdrzec na lata 2015-2024 – załącznik do Uchwały Nr II/21/2014.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń