» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 maja 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5160 R-IVb-0,23
Ps-VI-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 50,77
Wesoła 5159 R-IVb-0,37

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,68
Wesoła 5168 R-IVb-0,20

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,15
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,07

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 209,77

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 6 czerwca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni, od 16 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż następujących nieruchomości:

czwarty ustny przetarg nieograniczony

 1. nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach użytku rolnego, cena wywoławcza wynosi 720,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 2. nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 8.475,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł.
 3. nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 5.478,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.

piąty ustny przetarg nieograniczony

 

 1. nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.213,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 2. nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 1.554,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
 3. nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.504,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 4. nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 508,00 zł, wadium w kwocie 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 5. nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.140,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

szósty ustny przetarg nieograniczony

 

 1. nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 2.180,00 zł brutto, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 15 czerwca 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze .zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 16.05.2018 r. do 19.06.2018 r.

Rejestr Zmian:

Ogłoszenie o rokowaniach z 16 maja 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nozdrzec, położonych w Izdebkach, obejmujących działki oznaczone nr 6355/3, nr 6588/3 o pow. 0,0634 ha, zapisane w księdze wieczystej KS1B/00006376/2 Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Cena nieruchomości wynosi 8.897,00 zł, w tym 23% podatek VAT -1.664,00 zł.

Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany 15 listopada 2017 r., drugi zorganizowany 24 stycznia 2018 r. trzeci zorganizowany 10 kwietnia 2018 zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż działek nr 6355/3, nr 6588/3 w Izdebkach”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości.1.600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 15 czerwca 2018 r. na konto: Urząd Gminy Nozdrzec Nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009,  BS Dynów Oddział Nozdrzec.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej „przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23, lub pod nr tel. (13) 43 98 020 wew. 30

Rejestr Zmian:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z 10 maja 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018. 121. ze zm.), Wójt Gminy Nozdrzec niniejszym informuje, iż unieważnia przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 10 kwietnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec o numerze ewidencyjnym 1282 o pow.0,4540 ha, ponieważ przetarg stał się nieskuteczny.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2991 R-IIIb-0,2166

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,16
Izdebki 3979 R-IVa-0,17

R-IVb-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,97

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 14 maja 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXII 267 2018 w sprawie uchwalenia ramowego  planu pracy rady na rok 2018

Uchwała Nr XXII 268 2018w sprawie podziału gminy Nozdrzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXII 269 2018 w sprawie podziału gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXII 270 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018

Uchwała Nr XXII 271 2018 w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Nozdrzec oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XXII 272 2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały własnej Nr XVIII/179/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec, w części obejmującej § 25 i § 27 pkt 1

Uchwała Nr XXII 273 2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12” w sprawie planu zagospodarowania – Nozdrzec 12

Uchwała Nr XXII 274 2018 w sprawie przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”

Uchwała Nr XXII 275 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nozdrzec w 2018 roku

Uchwała Nr XXII 276 2018 w sprawie przyjęcia darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 277 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 278 2018  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła 

Uchwała Nr XXII 279 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXII 280 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XXII 281 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec 

Uchwała Nr XXII 282 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec  

Uchwała Nr XXII 283 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 284 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 285 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 10 lat

Uchwała Nr XXII 286 2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXII 287 2018  w sprawie przystąpienia Gminy Nozdrzec do Związku Powiatowo – Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Uchwała Nr XXII 288 2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Nozdrzec Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

Uchwała Nr XXII 289 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 27 marca 20168 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 3702 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 53,76
Wesoła 9827 R-IVa-0,01

R-IVb-0,24

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 55,96

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 17 kwietnia 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 27 marca 2018 r do 17 kwietnia 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 27/03/2018 o 13:06 przez Agnieszka Baran
 • 27/03/2018 o 13:06 przez Agnieszka Baran (displayed above)

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 marca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 3197 R-IVa-0,56

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 167,25
Izdebki 7491/2 Ł-VI-0,25

R-IVb-0,02

4,41

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 11 kwietnia 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 marca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5155 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 35,84
Wesoła 5157/1 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 35,84
Wesoła 6918 R-IVb-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,52

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec (pok. Nr 23) w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dni 4 kwietnia 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13 marca 2018 r do 4 kwietnia 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 kwietnia 2018 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad), na sprzedaż następujących nieruchomości:

trzeci ustny przetarg nieograniczony

 • nr 1935/6 o pow. 0,0181 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/8, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych
 • cena wywoławcza wynosi 16.131,00 zł, wadium w kwocie 3.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 170,00 zł.
 • nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach użytku rolnego, cena wywoławcza wynosi 798,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł
 • nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 9.416,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.
 • nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego,
 • cena wywoławcza wynosi 6.214,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.
 • nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0634 ha, położona w Izdebkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach potencjalnych funkcji usługowych,
 • cena wywoławcza wynosi 11.120,00 zł brutto , wadium w kwocie 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł.

 

czwarty ustny przetarg nieograniczony

 

 • nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.625,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.458,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 1.726,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
 • nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.782,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 564,00 zł, wadium w kwocie 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 • nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.377,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

piąty ustny przetarg nieograniczony

 

 • nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 2.421,00 zł brutto, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 6 kwietnia 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 08.03.2018 r. do 10.04.2018 r.

Rejestr Zmian: