» Przetargi 2018

Przetarg nieograniczony pn. ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. „ Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 188 000,00 zł (milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100)”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

Rejestr Zmian:

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach ogłasza przetarg nieograniczony pn. ,, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach”

Rejestr Zmian:

Zapytanie ofertowe na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – Zadanie Nr 1, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz SUW w Izdebkach – Zadanie Nr 2″

Rejestr Zmian:

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian: