LogoLogo

Dzielnicowi Posterunku Policji w Nozdrzcu

14/05/2019

DYŻUR PEŁNIONY JEST CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:30-10:00

Kontakt telefoniczny: . 13 43 08 375

Podane niżej adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 13 430 83 10.

 

Kierownik posterunku: asp. szt. Paweł SKUBISZ

sierż. szt. Katarzyna FILIP

Izdebki, Wara, Siedliska, Huta Poręby, Wołodź.

tel. kom. 797 908 283

e-mail: dzielnicowy.nozdrzec1@rz.policja.gov.pl

W zastępstwie rejon obsługiwany jest przez sierż. szt. Damiana STECA

asp. szt. Piotr SŁABY

Nozdrzec, Wesoła, Hłudno.

tel. kom. 572 908 506

e-mail: dzielnicowy.nozdrzec2@rz.policja.gov.pl

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

– stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

– lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

– konfliktów społecznych oraz ich genezy;

– planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

– karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

– podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

– uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

– nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

– prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

– stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

– inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

– nasilenie zjawisk kryminogennych,

– gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

– lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

– grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

– diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

– inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

– realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

– informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

– inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

– udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

– ujęcia sprawcy,

– zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

– ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 14/05/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-05-14 07:38:16 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 14/05/2019
Liczba wyświetleń