LogoLogo

Dzielnicowi Posterunku Policji w Nozdrzcu

2019-05-14 07:38:16

DYŻUR PEŁNIONY JEST CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:30-10:00

Kontakt telefoniczny: . 13 43 08 375

Podane niżej adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 13 430 83 10.  

Kierownik posterunku: asp. szt. Paweł SKUBISZ

sierż. szt. Katarzyna FILIP Izdebki, Wara, Siedliska, Huta Poręby, Wołodź. tel. kom. 797 908 283 e-mail: dzielnicowy.nozdrzec1@rz.policja.gov.pl W zastępstwie rejon obsługiwany jest przez sierż. szt. Damiana STECA asp. szt. Piotr SŁABY Nozdrzec, Wesoła, Hłudno. tel. kom. 572 908 506

e-mail: dzielnicowy.nozdrzec2@rz.policja.gov.pl

Do zadań dzielnicowego należy między innymi: 1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej; 3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń; 4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego; 5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie: - stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej; - lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych; - konfliktów społecznych oraz ich genezy; - planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych; 6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach: - karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary; - podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej; - uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu; - nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych. Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności: - prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne; - stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie; - inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym; 7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności: a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na: - nasilenie zjawisk kryminogennych, - gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń, - lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych, - grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, - lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów; b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej; c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych; d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów; e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych. 8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez: - diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych; - inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi; - realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi; - informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa; - inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób; - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do: a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do: - udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych, - ujęcia sprawcy, - zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej, - ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców; b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia; c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 14/05/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-05-14 07:38:16 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 14/05/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 14/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 14/05/2019
Liczba wyświetleń