LogoLogo

XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

29/01/2020

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec z działalności w 2019 r.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
  -przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2020,
  -opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020,
  – opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec,
  – autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu budżetu,
  – zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,
  – dyskusja nad projektem uchwały,
  – głosowanie uchwały.
 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
  – przedstawienie projektu uchwały WPF na lata 2020-2023,
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF na lata 2020-2023,
  – opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,
  – autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,
  – zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,
  – dyskusja nad projektem uchwały,
  – głosowanie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  zmian w uchwale Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  – przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
  – przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrakowa”,
  – przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”,
  – udzielenia pomocy rzeczowej dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
  – powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Nozdrzec,
  – wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wara.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (pdf)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/01/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 29/01/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-01-29 08:06:16 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-01-29 08:04:54 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/01/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 29/01/2020
Liczba wyświetleń