LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 20 października 2022

20/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3962 o pow. 0,33 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Obwieszczenie na rzecz KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

14/10/2022

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia […]


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec na dzień 18 listopada 2022 r

12/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec Działka nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wraz z zabudową […]


Informacja o negatywnym wyniku trzeciego przetargu z dnia 28.09.2022 r.

11/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: działka nr ewid. 1261 o pow. 0,12 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 10 października 2022

10/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 2366 o pow. 0,09 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

10/10/2022

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  ds. rolnictwa, leśnictwa  i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1. M11n19 Wara 2. NoS610 Dynów Test wiedzy kwalifikacyjnej odbędzie się w […]


Uchwała podjęta na XLIV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 26 września 2022 r.

03/10/2022

Uchwała Nr XLIV/419/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

16/09/2022

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 i 65 a także art. 66 i art. 68  ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zmianami, powoływana dalej jako […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

14/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 2200, o pow. 0,13 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

12/09/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), z a w i a […]