» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2504 Ł-IV-0,01

Ps-VI-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,51

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 stycznia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 12.12.2019 r. do 03.01. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 7329 R-IVa-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,35
Wesoła 7825 R-IVa-0,01

R-IVb-0,11

Ps-VI-0,02

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,09
Wesoła 7837 R-IVa-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,35

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 23 grudnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni, od 29.11.2019 r. do 23.12. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 3962 R-IVa-0,25

R-IVb-0,07

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 112,70
Wesoła 6892 R-IVa-0,14

R-IVb-0,14

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 42,38
Wesoła 9828 R-IVa-0,01

R-IVb-0,22

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,46
Wesoła 6533 R-IVa-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,76
Wesoła 9035 R-IVa-0,38 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 141,93
Wesoła 10134 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,47
Wesoła 10137 R-V-0,33 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,47

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 grudnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.11.2019 r. do 04.12. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XII-94-2019 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała nr XII-95-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XII-96-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

Uchwała nr XII-97-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała nr XII-98-2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała nr XII-99-2019 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGK Nozdrzec

Uchwała nr XII-100-2019 w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 15

Uchwała nr XII-101-2019 w sprawie uchwalenia MPZP Nozdrzec 12

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XII-101-2019

Uchwała nr XII-102-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XII-103-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XII-104-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara

Uchwała nr XII-105-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wara

Uchwała nr XII-106-2019 w sprawie wyrażenia zgody zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno

Uchwała nr XII-107-2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XII-108-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Uchwała nr XII-109-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała nr XII-110-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Rejestr Zmian:

Ogłoszenie o rokowaniach

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec, położonej w Wesołej, obejmująca działkę oznaczoną nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, zapisaną w księdze wieczystej KS1B/00036070/6 Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Cena nieruchomości wynosi 21.500,00 zł.

Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany 13 lutego 2019 r., drugi zorganizowany 24 kwietnia 2019 r., trzeci zorganizowany 25 września 2019 zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej 6 grudnia 2019 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż działki nr 5618/6 położoną w Izdebkach”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść do 6 grudnia 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23. Informacje dotyczące organizowanych rokowań udzielane są w godzinach pracy urzędu bezpośrednio lub pod nr tel. (13) 43 98 020, wew. 30.

Małgorzata Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 06/11/2019 o 11:55 przez Agnieszka Baran
 • 06/11/2019 o 11:55 przez Agnieszka Baran (displayed above)

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 25 października 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 730 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 104,58
Izdebki 765 R-V-0,11 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 9,82
Izdebki 8510 R-IVa-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,88

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 18 listopada 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 25.10.2019 r. do 18.11. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 października 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12

R-IVb-0,27

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,36
Izdebki 2525 R-IVa-0,58 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 216,64
Izdebki 5576/2 R-IVa-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,29
Izdebki 5559 R-IVa-0,31 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 115,79

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 30 października 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 09.10.2019 r. do 30.10. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian: