» Bez kategorii

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem starej szkoły

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 12 maja 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem starej szkoły, będącej własnością Gminy Nozdrzec.

  • Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie, urządzona jest księga wieczysta KS1B/00020769/8, położona w Hucie Poręby, cena wywoławcza 219.212,00 zł, wadium w kwocie 22.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 2.200,00 zł.

Wadium należy uiścić do 7 maja 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, w tytule: „przetarg na działkę nr…”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

-podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty, w okresie od 06.04.2020 r do 12.05.2020 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży:

działka nr 5571/2 o pow. 0,18 ha, położona w Wesołej, zabudowana magazynem, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 16.077,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP www.bip1.nozdrzec.pl.

Rejestr Zmian:

Konsultacje statutów sołectw

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec dotyczących projektów Statutów Sołectw

 

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konsultacje statutów:

 

Sołectwa Hłudno

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Huta Poręby

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Izdebki

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Izdebki Rudawiec

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Nozdrzec

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Siedliska

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wara

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wesoła

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Wnioski, opinie i uwagi sporządzone w formie pisemnej należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym: w biurze Sołtysa, w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec oraz e-mailem na ugn@nozdrzec.pl do 31 marca 2020 r..

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw mają charakter opiniodawczy.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 marca 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2486 Ł-IV-0,1338

Ps-IV-0,0478

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,82

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 26 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 04.03.2020 r. do 26.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 marca 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6682/3 R-IVb-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,83

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 25 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążenia związane z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 03.03.2020 r. do 25.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 2 marca 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1920/12 Ps-III-1,0473

Ps-IV-0,0181

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 383,81

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 24 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatków od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 02.03.2020 r. do 24.03.2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec z 20 lutego 2020 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z 21 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8.

Cena nieruchomości wynosi 219.212,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 21 lutego 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 18 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 708 R-IVb-0,23

Ps-IV-0,08

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,21
Izdebki 2466 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,18
Izdebki 2519 R-IVa-0,16 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 49,45
Izdebki 2522 R-IVa-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 74,18
Izdebki 2586 R-IVa-0,19 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 58,73
Izdebki 5557 R-IVa-0,27 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 83,46
Izdebki 5922/1 R-IIIb-0,60 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 229,82
Izdebki 5922/3 R-IVa-0,33 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 102,00
Hłudno 1082 R-IVa-0,3990 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 123,33

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 12 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 18.02.2020 r. do 12.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 10391 Ps-IV-0,19 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 39,58
Wesoła 10525/2 Ps-V-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,23
Wesoła 1789 R-IVa-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,27
Wesoła 2019/2 R-IVb-0,43 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 98,24
Wesoła 2030/2 Ps-IV-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,16
Wesoła 2116 R-IVb-0,18

R-V-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 41,95
Wesoła 2158 R-IVb-0,19 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,41
Wesoła 2176/2 Ps-VI-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Wesoła 2350 R-IVb-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,41
Wesoła 3895 Ps-V-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,83
Wesoła 4158/2 R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,55
Wesoła 5157/2 Ps-IV-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,08
Wesoła 5724/7 Ps-IV-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 62,49

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 6 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych, związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.02.2020 r. do 06.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian: