LogoLogo

Obwieszczenie

2023-06-27 11:22:34

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Nozdrzec 12”  oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nozdrzec Uchwały Nr LII/452/2023 z dnia 31 marca 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”. Przedmiotem  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Nozdrzec 12” jest obszar o pow. ok. 0,26 ha, teren działki położonych w obrębie ewidencyjnym Nozdrzec, ograniczony od północy, wschodu i zachodu terenami zabudowanymi i gruntami rolnymi, od południa drogą powiatową. Sporządzenie planu miejscowego dla w/w obszaru podyktowane jest zamiarem wyznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania środowisko. Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip1.nozdrzec.pl,/ i w Urzędzie  Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Nozdrzec,  w tym ustnie do protokołu, pocztą na adres Urząd Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r., poz. 1797 ze zm.),  na adres: ugn@nozdrzec.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt  Gminy Nozdrzec.

 Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

OBWIESZCZENIE BYŁO WYWIESZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP GMINY

OD   27  CZERWCA 2023 R.   DO 18  LIPCA 2023 R.

Klauzula informacyjna

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska,
   e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48,
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celu składania wniosków/ uwag do projektu planu miejscowego stosownie do art. 17 pkt. 1, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587),

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) wniesione dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 27/06/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 27/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/06/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-06-27 11:22:34 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 27/06/2023
Opublikował w BIP
Data opublikowania 27/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/06/2023
Liczba wyświetleń