» Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przepustu Wara leśnictwo Niewistka w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach Nr 2945 i 2946 w miejscowości Wara.

Rejestr Zmian:

  • 27/06/2018 o 06:44 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 27/06/2018 o 06:44 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257-j.t.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. )

zawiadamia się

że w dniu 25.06.2018 r. na żądanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”  na działkach Nr 785, 804,  811, 812, 876, 897, 898 i 1093 położonych w miejscowości Wara.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 21 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Rejestr Zmian:

  • 26/06/2018 o 12:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 26/06/2018 o 12:20 przez Agnieszka Baran

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Zabudowa biologiczna brzegów potoków w Leśnictwie Siedliska na działce o nr ew. 80/4, 89/3, 89/2, 6468/2 i dz. Nr ew. 100 obręb Wołodź

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Zabudowa biologiczna brzegów potoków w Leśnictwie Siedliska na działce o nr ew. 80/4, 89/3, 89/2, 6468/2 i dz. Nr ew. 100 obręb Wołodź

Rejestr Zmian:

  • 23/04/2018 o 13:20 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 23/04/2018 o 13:20 przez Andrzej Kłak