» Bez kategorii

XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 15 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXIII/290/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017

Uchwała Nr XXIII/291/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2017

Uchwała Nr XXIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXIII/293/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXIII/294/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu

Uchwała Nr XXIII/295/2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/263/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/296/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego ,,Huta Poręby 6”

Uchwała Nr XXIII/297/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXIII/298/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych
w miejscowości Izdebki

Uchwała Nr XXIII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXIII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów nieruchomości których Gmina Nozdrzec jest współwłaścicielem

Uchwała Nr XXIII/302/2018 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Nozdrzec na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – zadanie Nr 1, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacja uzdatniania wody w Izdebkach – Zadanie Nr 2”

Uchwała Nr XXIII/303/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/50/2015 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „Nozdrzecka” w siedzibą w Nozdrzcu

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 26 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018.121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6310 R-IVb-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,07
Wesoła 6959 R-IVb-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,98
Wesoła 6338/1 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 6339 Ps-V-0,01 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0,58

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 26 czerwca 2018 r do 18 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się

w dniu 24 lipca 2018 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż działki nr 515 o pow. 0,0511 ha, położonej w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/5, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego
cena wywoławcza wynosi 2.131,00 zł, (w tym 399,00 zł podatek VAT, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 20 lipca 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów
O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 18.06.2018 r do 24.07.2018 r.

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 15 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5529 R-IVa-0,08

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 23,89

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 2 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 15 czerwca 2018 r do 2 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 515 o pow. 0,0511 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/5. Cena nieruchomości wynosi: 1.732,00 zł + 23 % podatek VAT

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 29.05.2018 r. do 17.07.2018 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 maja 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5160 R-IVb-0,23
Ps-VI-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 50,77
Wesoła 5159 R-IVb-0,37

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,68
Wesoła 5168 R-IVb-0,20

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,15
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,07

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 209,77

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 6 czerwca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni, od 16 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż następujących nieruchomości:

czwarty ustny przetarg nieograniczony

 1. nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach użytku rolnego, cena wywoławcza wynosi 720,00 zł, wadium w kwocie 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 2. nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 8.475,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł.
 3. nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 5.478,00 zł brutto , wadium w kwocie 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł.

piąty ustny przetarg nieograniczony

 

 1. nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.213,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 2. nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 1.554,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
 3. nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.504,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 4. nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 508,00 zł, wadium w kwocie 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
 5. nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.140,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

szósty ustny przetarg nieograniczony

 

 1. nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 2.180,00 zł brutto, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 15 czerwca 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze .zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 16.05.2018 r. do 19.06.2018 r.

Rejestr Zmian:

Ogłoszenie o rokowaniach z 16 maja 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nozdrzec, położonych w Izdebkach, obejmujących działki oznaczone nr 6355/3, nr 6588/3 o pow. 0,0634 ha, zapisane w księdze wieczystej KS1B/00006376/2 Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Cena nieruchomości wynosi 8.897,00 zł, w tym 23% podatek VAT -1.664,00 zł.

Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany 15 listopada 2017 r., drugi zorganizowany 24 stycznia 2018 r. trzeci zorganizowany 10 kwietnia 2018 zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż działek nr 6355/3, nr 6588/3 w Izdebkach”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości.1.600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 15 czerwca 2018 r. na konto: Urząd Gminy Nozdrzec Nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009,  BS Dynów Oddział Nozdrzec.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej „przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23, lub pod nr tel. (13) 43 98 020 wew. 30

Rejestr Zmian:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z 10 maja 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018. 121. ze zm.), Wójt Gminy Nozdrzec niniejszym informuje, iż unieważnia przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 10 kwietnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec o numerze ewidencyjnym 1282 o pow.0,4540 ha, ponieważ przetarg stał się nieskuteczny.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2991 R-IIIb-0,2166

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,16
Izdebki 3979 R-IVa-0,17

R-IVb-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,97

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 14 maja 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian: