» Bez kategorii

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedsięwzięcia pn. ,,Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach nr 2945, 2946 w miejscowości Wara

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 7 sierpnia 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 10450/1 R-IVb-0,40

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 91,13

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 7 sierpnia 2018 r do 29 sierpnia 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 6072/2 R-IVa-0,04

 

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 11,94

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

2 sierpnia 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od dnia 11 lipca 2018 r do dnia 2 sierpnia 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 8509/1 R-V-0,35 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 5,71
Wesoła 10327/2 Ł-IV-0,10

Ł-V-0,38

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 10,71
Wesoła 10915 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 10828 Ps-V-0,02
R-VI-0,01
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,85

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 3 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6859/2 R-V-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 5,71
Wesoła 6324 R-V-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 10,71
Wesoła 6338/1 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 7338/1 Ps-V-0,04 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,85

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 3 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 15 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXIII/290/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017

Uchwała Nr XXIII/291/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2017

Uchwała Nr XXIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXIII/293/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXIII/294/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu

Uchwała Nr XXIII/295/2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/263/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXIII/296/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego ,,Huta Poręby 6”

Uchwała Nr XXIII/297/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXIII/298/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych
w miejscowości Izdebki

Uchwała Nr XXIII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XXIII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów nieruchomości których Gmina Nozdrzec jest współwłaścicielem

Uchwała Nr XXIII/302/2018 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Nozdrzec na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – zadanie Nr 1, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacja uzdatniania wody w Izdebkach – Zadanie Nr 2”

Uchwała Nr XXIII/303/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/50/2015 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XXIII/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „Nozdrzecka” w siedzibą w Nozdrzcu

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 26 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018.121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6310 R-IVb-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,07
Wesoła 6959 R-IVb-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,98
Wesoła 6338/1 R-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 3,57
Wesoła 6339 Ps-V-0,01 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0,58

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 18 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 26 czerwca 2018 r do 18 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się

w dniu 24 lipca 2018 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż działki nr 515 o pow. 0,0511 ha, położonej w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00035787/5, w planie przestrzennego zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego
cena wywoławcza wynosi 2.131,00 zł, (w tym 399,00 zł podatek VAT, wadium w kwocie 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 20 lipca 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów
O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 18.06.2018 r do 24.07.2018 r.

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 15 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5529 R-IVa-0,08

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 23,89

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 2 lipca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 15 czerwca 2018 r do 2 lipca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 515 o pow. 0,0511 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/5. Cena nieruchomości wynosi: 1.732,00 zł + 23 % podatek VAT

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 29.05.2018 r. do 17.07.2018 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Rejestr Zmian: