» Planowane sesje

XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 grudnia 2016 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Sprawozdania komisji rady gminy z rocznej działalności oraz zatwierdzenie planów pracy na rok 2017.
 6. Uchwalenie planu pracy rady na rok 2017.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania:

Projekty uchwał XV sesja

Rejestr Zmian:

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 28 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 listopada.
3.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
4.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

5.    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
a)    przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c)    opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
d)    stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
e)    autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,
f)    dyskusja,
g)    głosowanie autopoprawek wójta,
h)    głosowanie uchwały.
6.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
a)    przedstawienie projektu uchwały,
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)    opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
d)    dyskusja,
e)    głosowanie uchwały.

7.    Podjęcie uchwał i wniosków.
8.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania tutaj

Rejestr Zmian:

Planowana XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 30 listopada 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia rady z 27 października 2016 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania tutaj

 

Rejestr Zmian:

Planowana XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

z a w i a d a m i a,

że w dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2013 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2014 (Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji rady).
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. Nr 13 a, II piętro

Planowana XXX sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

z a w i a d a m i a,

że w dniu 31 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 20.02.2014 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy.
 6. Podjęcie uchwał i wniosków.
 7. Zakończenie.

 

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. Nr 13 a, II piętro

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

z a w i a d a m i a,

że w dniu 19 maja 2014 roku, o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 marca 2014 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał i wniosków ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach   Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III –  Nozdrzec i CZĘŚĆ II – Hłudno.
 6. Podjęcie uchwał i wniosków.
 7. Zakończenie.

 

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. nr 13 a, II piętro

XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 19 marca 2014 r.

3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2013 rok:

1) Wystąpienie Wójta w sprawie

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2013 rok,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2013.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2013 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

b) w sprawie absolutorium.

6. Podjęcie uchwał i wniosków.

7.  Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. nr 13 a, II piętro

XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w dniu 29 października 2014 roku, o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
Informacja o złożonych oświadczenia majątkowych.
Informacja o realizacji zadań budżetu za I półrocze 2013 roku.
Podjęcie uchwał i wniosków.
Zakończenie sesji.
Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy w Nozdrzcu.
Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w biurze obsługi Rady Gminy (Urząd Gminy Nozdrzec, pok. 13 A)

I sesja Rady Gminy Nozdrzec

Działając na podstawie Postanowienia nr 45/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie

z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy i rad powiatów,

 z w o ł u j ę

na dzień 1 grudnia 2014 roku, godz. 17.00 pierwszą sesję Rady Gminy Nozdrzec,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez Gminną Komisję Wyborczą w Nozdrzcu.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wybór przewodniczącego rady.
 4. Złożenie ślubowania przez wójta.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Wójt Gminy Nozdrzec

Antoni Gromala

 

II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

W dniu 29 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

 

2.      Ślubowanie radnego.

 

3.      Przyjęcie protokołu sesji z dnia 2 grudnia.

 

4.      Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

 

5.      Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

 

6.      Uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.

 

a)      przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy

 

b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

 

c)      opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,

 

d)     stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,

 

e)      autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,

 

f)       głosowanie autopoprawek wójta,

 

g)      dyskusja,

 

h)      głosowanie uchwały.

 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

 

a)      przedstawienie projektu uchwały,

 

b)      opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,

 

c)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

d)     dyskusja,

 

e)      głosowanie uchwały.

 

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)      Uchwalenia planu pracy rady na rok 2015.

 

b)      Delegowania przedstawicieli Gminy  do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

 

c)      Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 

d)     Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2015.

 

e)      Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata  2015-2017.

 

f)       Zmiany kategorii drogi.

 

8.      Podjęcie wniosków.

 

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

 

Stanisław Potoczny

 

Projekty uchwał do pobrania:

 

Projekty uchwał

 

Projekt uchwały budżetowej

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Projekt uchwały – Strategia Rozwiązywanie Problemów Społecznych

 

oraz do wglądu – biurze obsługi rady, Urząd Gminy Nozdrzec, pok. 13A