» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1214 R-IVb-0,2874

R-V-0,0136

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 61,20

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 4 maja 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 12 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Nozdrzec

Udział w wysokości ¼ części w nieruchomości położonej w Wesołej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, jako działka nr 650 o pow. 0,23 ha, Księga Wieczysta nr KS1B/00021489/8, cena nieruchomości wynosi: 50.625,00 zł

Działka nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, –zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 29.900,00 zł

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, –tereny rolnicze, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 3.600,00 zł

Działka nr 1284 o pow. 0,3820 ha, –tereny rolnicze, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 3.745,00 zł

Działka nr 2768 o pow. 0,3365 ha, –tereny rolnicze, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 3.300,00 zł

Działka nr 2922 o pow. 0,1995 ha, –tereny rolnicze istniejących lasów, położona
w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6, cena nieruchomości wynosi: 2.420,00 zł

Działka nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, –tereny potencjalnego osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00027335/6 cena nieruchomości wynosi: 2.700,00 zł+23% podatek VAT

Udział w wysokości 2/3 części w nieruchomości położonej w Nozdrzcu tereny istniejących lasów, jako działka nr 2920 o pow. 0,1613 ha,cena nieruchomości wynosi: 987,00 zł

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 10 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej BIP

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 marca 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 2022/2 Ps-V-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 6,12

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 4 kwietnia 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni -od 13 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 24 lutego 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 6072/2 R-IVa-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 7,95
Izdebki 1573 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,54
Izdebki 792 Ł-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 6,85
Izdebki 2504 Ł-IV-0,01

Ps-VI-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0,97

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 20 marca 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 24 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 24 lutego 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 7286/1

 

R-IVa-0,04 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 6,36

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 20 marca 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 24 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wołodź 60/3

 

Ps-III-0,4654

Ps-IV-0,0095

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,67

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 20 marca 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 24 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1920/12 Ps-III-1,0473

Ps-IV-0,0181

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 181,20

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 24 lutego 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 2 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.03.2016 r. Nr X/125/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła, jako działka: nr 2691/1 o pow. 0,24 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki położony jest w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego

Przetarg odbędzie się  3 marca  2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

Cena wywoławcza wynosi 5.634,00 zł+ 23%podatek VAT.  Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 1.000,00 zł. w terminie do 27 lutego 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy-dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonkami, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: – o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości-podstawa prawna art.23 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.) oraz że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 30.01.2017 r do 3.03.2017 r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.03.2015 r. Nr III/37/2015  w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła, jako działka: nr 10998 o pow. 0,28 ha – dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00064533/5.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki położony jest w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego

Przetarg odbędzie się 3 marca 2017 r. o godz. 10.00 w urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad)

Cena wywoławcza wynosi: 6.530,00 zł+ 23%podatek VAT.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 1.200,00 zł. w terminie do 27 lutego 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy-dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonkami, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.). oraz, że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 30.01.2017r do 3.03.2017 r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian: